Brak wykresówek?

Stosownie do postanowień decyzji Komisji Europejskiej 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 99 z 14.04.2007) ogłoszono, że od dnia 12 kwietnia 2007 r. na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje wzór formularza: Świadectwo działalności na podstawie rozporządzenia (WE) 561/2006, zwany dalej „formularzem”.

Wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/doc/forms/attestation_of_activities_pl.doc

Wzór FORMULARZA zmieniony 16 grudnia 2009r. [sprostowanie z 12 marca 2010 r.] (do wypełnienia i drukowania plik .doc )   
Formularz w języku angielskim dostępne są na stronie: European Commission > Transport
 


Formularz wypełnia się wyłącznie pismem maszynowym lub komputerowym, zaznaczając odpowiednio jedną z pozycji formularza oznaczoną numerem 13, 14, 15, 16, 17, 18 albo 19.
Przeważnie to będzie pozycja 16 - przebywał na urlopie lub odpoczywał w ramach dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku.
Jeżeli w okresie poprzedzającym rozpoczęcie przewozu wystąpiły dwie lub więcej sytuacji, należy wystawić odpowiednie, odrębne formularze.

Formularz jest podpisywany przez:
1) wyznaczoną osobę – w imieniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy,
oraz
2) kierowcę – wykonującego przewóz drogowy.

Przedsiębiorca, który jest jednocześnie kierowcą, podpisuje formularz dwukrotnie - zarówno w imieniu przedsiębiorcy, jak i swoim własnym.
Formularz jest wystawiany, podpisywany i wręczany kierowcy przed rozpoczęciem wykonywania przez kierowcę przewozu drogowego.

_____

 


Jeśli kierowca prowadzi pojazd z tachografem cyfrowym (i oczywiście, używa własnej karty kierowcy) – przerwy w pracy lub odpoczynek (dzienny czy tygodniowy) dokumentuje się następująco:

a) w sytuacji, kiedy rozpoczyna przewóz, po odebranych dniach wolnych – wkłada kartę kierowcy do tachografu i odpowiada na zapytanie urządzenia, wstawiając odpowiedni piktogram wraz z godziną i datą ,

b) w sytuacji, kiedy – po zakończonym przewozie – decyduje się na pozostawienie karty kierowcy w tachografie cyfrowym i odbiera odpoczynek, wtedy – wprowadza do urządzenia odpowiedni piktogram.

Jeśli kierowca nie wykonał żadnej z tych czynności, na wyświetlaczu lub na wydruku z tachografu cyfrowego pojawi się znak zapytania „?”. Dla kontrolera może to oznaczać, że był odebrany odpoczynek.
Jeśli jednak okaże się, że w tym czasie kierowca pracował, brak zapisu w tachografie i na karcie, będzie potraktowany jako naruszenie przepisów socjalnych.
Kontakt
OZPTD

ul. Hoża 86
00-682 Warszawa
NIP 898-18-66-268

tel./fax.: 22. 628 80 18
e-mail:

Numer rachunku bankowego: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Reklama