18 lipca 2014 Nasze sprawy

Forum Transportu Drogowego

Forum Transportu Drogowego

Członkowie Zarządu Związku – P. Litwiński, A. Olechnicki i A. Nowrotek brali aktywny udział w obradach Forum Transportu w dniu 16.06 br.

Strona rządowa była reprezentowana przez wicepremiera J. Piechocińskiego wraz z przedstawicielami ministra Infrastruktury i Rozwoju (Z. Rynasiewicz i Ł.Twardowski), ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ministra Spraw Zagranicznych.

Tematyka spotkania obejmowała najbardziej istotne i aktualnie nurtujące środowisko przewoźników problemy. Na wniosek Przewodniczącego, Pana Litwińskiego wprowadzono do programu Forum sprawę nowelizacji ustawy o drogach publicznych dotyczącą opłat i kar za korzystanie z infrastruktury i odpowiedzialności przewoźnika.

Najważniejszym tematem była sprawa konsekwencji wyroku SN w sprawie noclegów kierowców w kabinach i wypłaty ryczałtów. Przedstawiciele przewoźników ( ZMPD – J. Buczek i OZPTD – A. Nowrotek) nakreślili konsekwencje dla firm transportowych i całej gospodarki wynikające z ogłoszonego wyroku SN oraz podali nasze oczekiwania działań ze strony władz, aby temat rozwiązać.

Minister Rynasiewicz zapowiedział natychmiastowe podjęcie prac nad rozporządzeniem wprowadzającym pojęcie „Kabiny sypialnej” oraz konsultacje z ministerstwem Pracy nad zmianami w ustawie o kierujących pojazdami. Proponowane zmiany powinny pozwolić przewoźnikom rozwiązać problem roszczeń do wypłaty ryczałtów za noclegi i odbioru odpoczynku oraz jednoznacznie określić możliwość wykonywania noclegów w kabinie. Zespół roboczy pod przewodnictwem dyr. Departamentu Ł.Twardowskiego ma przystąpić niezwłocznie do działania.

Temat zakończono stwierdzeniem ministra Rynasiewicza, że na pewno przewoźnicy nie zostaną sami pozostawieni z tym problemem. Kwestia określenia kabiny sypialnej zostanie uregulowana stosownym rozporządzeniem w możliwie jak najkrótszym czasie, a zmiany wymagające zmian ustawowych w możliwie w ciągu 2 do 3 miesięcy. Trzymamy za słowo Panie Ministrze!

Kolejną sprawą była informacja o działaniach MSZ w sprawie kar za odpoczynki (45 godzinne) odbierane w pojazdach, wprowadzone w Belgii (od 21.06 br.) oraz we Francji (jeszcze formalnie nie obowiązują). Pani M. Struzik poinformowała, że ambasadorowie RP w tych krajach otrzymają szczegółowe wytyczne do pozyskania informacji od resortów transportu o nowych przepisach. Obiecano podjęcie działań blokujących na forum Unii poprzez uzyskanie poparcia takich krajów jak Wielka Brytania, Irlandia i Holandia.

Strona społeczna postulowała, aby MSZ wystosowało ostry protest do tych krajów (Belgia , Francja) jako działania ograniczające wolną konkurencję i nadinterpretację przepisów socjalnych obowiązujących w Unii.

W sprawie sprzeciwu wnoszonego do proponowanych zmian w ustawie o drogach publicznych dotyczących przesunięcia odpowiedzialności z kierowców na przewoźników oraz wysokości opłat i stosowanego systemu kar, premier J.Piechociński złożył deklarację, że ponownie sprawa zostanie poddana analizie.

Przedstawiciele OZPTD oświadczyli, że zostaną użyte przez Związek wszelkie prawne środki, aby nie dopuścić ustawy do jej uchwalenia w obecnym brzmieniu (wystąpienie do Prezydenta RP o nie podpisanie ustawy lub do Trybunału Konstytucyjnego).

Zgłoszono wniosek o wydanie rozporządzenia o konieczności drukowania Zaświadczeń o Ukończeniu Kursu Kwalifikacji Wstępnej i kursu okresowego kierowców przez Wytwórnię Papierów Wartościowych i stworzenie listy podmiotów uprawnionych do ich wydawania.

Na zakończenie spotkania Premier J. Piechociński poinformował o najbliższych działaniach resortu gospodarki:

  • skierowanie z funduszy unijnych kwoty ok.250 mln zł na szkolenia kierowców i stworzeniu systemu prawnego zabezpieczającego przed wcześniejszym odejściem z zawodu po takim szkoleniu (wymóg 2-3 lat pracy);
  • działaniach proinwestycyjnych – wzrost produkcji w działach motoryzacji;
  • zmian organizacyjnych w prawie celnym ułatwiającym pracę portów morskich;
  • zmianach w filozofii podejścia do przedsiębiorczości poprzez wprowadzenie ułatwień i ustawy o deregulacji gospodarki;
  • wprowadzeniu medalu „ Za zasługi dla gospodarki RP”.

Obrady Forum przebiegły w konstruktywnej atmosferze i należy mieć nadzieję, że podjęte ustalenia będą rzetelnie zrealizowane. Przedstawiciele strony społecznej (ok.40 przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń branżowych) reprezentowało zbliżone stanowiska i w zasadzie „mówiło jednym głosem”, co jest niezwykle cenne w tej trudnej sytuacji całej branży transportowej.

A.N.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>