6 sierpnia 2014

Deklaracja

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . .

miejscowość                                 data       

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA

do

Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 59, lok. 132, 00-848 Warszawa www.ozptd.pl e-mail: biuro@ozptd.pl

Niniejszym wyrażam wolę przystąpienia i przynależności do Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego.

1. Pełna nazwa firmy – adres:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numer NIP . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2. Firma działa jako osoba prawna / fizyczna – na podstawie wpisu do rejestru:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. . 3. Firma posiada uprawnienie do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. Nr licencji, zezwolenia, zaświadczenia na przewozy.
4. Osoba uprawniona do podpisania deklaracji w imieniu przystępującego, wykonująca prawa

i obowiązki członka OZPTD : (zgodnie z § 9 ust 4 i 5 statutu OZPTD):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

imię, nazwisko funkcja/stanowisko

Staż pracy ogółem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w tym z transporcie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PESEL

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Posiadane odznaczenia państwowe/resortowe oraz rok ich nadania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . …

5. Dane do kontaktu i korespondencji:

Kod . . . . .. . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . Nr tel. stacjonarny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr tel. komórkowy . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Adres E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, zobowiązuję się do jego przestrzegania i brania czynnego udziału w pracach Związku oraz obrony jego uzasadnionych interesów.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej/niżej zakresie przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 59, lok. 132 w celu realizacji zadań i celów statutowych Związku oraz otrzymywania newslettera z informacjami o działalności transportowej oraz przesyłania ofert marketingowych.

……………………………………………………………………………. Data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*

Załączniki:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru.
2. Kserokopię licencji/zezwolenia/zaświadczenia
3. Dwie pozytywne opinie członków zwyczajnych Związku.

Wpisowe z tytułu wstąpienia do Związku wynosi 100,00 zł.
Płatność wpisowego: OZPTD, ul. Żelazna 59, lok.132, 00-848 Warszawa Nr. Rach.30 1050 1562 1000 0090 3037 7874

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .

Data czytelny podpis

Fragment Statutu OZPTD

§ 9 1. Związek posiada członków: – zwyczajnych,

– wspierających,

– honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Związku może być każdy pracodawca, o którym mowa w § 1 ust. 2, jeżeli spełnia wymóg „dobrej reputacji”, określony w ustawie o transporcie drogowym.
3. Warunkiem przyjęcia do Związku jest złożenie deklaracji zawierającej oświadczenie woli o przystąpieniu do Związku i podporządkowanie się zasadom ustalonym niniejszym statutem.
4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają deklaracje osobiście. Osoby te osobiście wykonują prawa i obowiązki członka zwyczajnego Związku oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.
5. Prawa i obowiązki członka będącego przedsiębiorcą wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wykonuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub osoba wpisana w tym rejestrze uprawniona do reprezentacji podmiotu. Czynne i bierne prawo wyborcze wykonuje umocowany każdorazowo pełnomocnik będący członkiem organu lub osobą, ujawnioną w KRS do reprezentacji podmiotu. Cofnięcie umocowania jest równoznaczne z odwołaniem go z pełnionej w Związku funkcji.
6. Członkostwo zwyczajne w Związku nabywa się przez przyjęcie deklaracji kandydata przez Zarząd Główny. Kandydat powinien do deklaracji dołączyć pozytywne opinie co najmniej dwóch członków zwyczajnych Związku.
7.O przyjęciu deklaracji kandydata Zarząd Główny informuje Przewodniczącego Regionu właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania członka zwyczajnego Związku.

Fragment Regulaminu opłacania składek:

§ 2.

 1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Związku.

 2. Przewodniczący regionów prowadzą działania informacyjne wśród członków Związku mające na celu uzyskanie pełnej wpłaty składek członkowskich w regionie.

 3. Wysokość składki zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego OZPTD wynosi 40 zł miesięcznie co daje odpowiednio łączną wysokość składek 120 zł kwartalnie oraz 480 zł rocznie.

 4. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi Biuro Zarządu Głównego OZPTD.

  § 3.

 1. Członkowie Związku opłacają bez odrębnego wezwania składki w następujących terminach:

  1.1.za cały rok w terminie do dnia 31 marca, za dany rok;
  1.2.za kwartał w terminie odpowiednio do końca stycznia, kwietnia, lipca, października za dany

  kwartał;
  1.3.za miesiąc w terminie do dnia 5-go danego miesiąca.

 2. Płatności składek dokonuje się przez wpłatę na konto bankowe Związku.

 3. Dokonując wpłaty składki na konto bankowe Związku należy obowiązkowo jako tytuł wpłaty podać co

  najmniej: imię i nazwisko lub nazwę członka Związku, adres, którego składka dotyczy oraz okres za który składka jest wnoszona.

  § 4.

 1. Nowoprzyjęci członkowie mają obowiązek wpłacenia składki członkowskiej w ciągu dwóch tygodni

  od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do OZPTD.

 2. Członek o którym mowa w ust. 1 wnosi pierwszą składkę członkowską jednorazowo za bieżący rok

  w wysokości proporcjonalnej do upływu roku.

Płatność składek:
OZPTD, ul. Żelazna 59, lok. 132, 00-848 Warszawa
Nr. rachunku bankowego 30 1050 1562 1000 0090 3037 7874 ING Bank Śląski

 

Deklaracja OZPTD w formacie pdf