10 lipca 2014

O nas

W niemal każdym środowisku istnieje potrzeba tworzenia organizacji, które mają za zadanie angażowanie się we wszelką działalność na rzecz interesów i praw ich członków. W kwestiach najważniejszych dla kraju najczęściej opinia pojedynczych podmiotów nie ma większego znaczenia. W sytuacji jednak, kiedy wiele podmiotów przedstawia jednakowy pogląd na dany temat, ich wspólne stanowisko posiada dużo większą wartość.

W obszarze transportu jedną z takich organizacji jest Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.

Istnieje wiele zadań, które są realizowane przez OZPTD w ramach obrony praw jego członków. Jednym z najważniejszych jest reprezentowanie interesów środowiska transportowego oraz współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie opiniowania obowiązujących i projektowanych przyszłych aktów prawnych dotyczących transportu drogowego. Nie bez znaczenia jest również dążenie do współpracy i wzajemnej pomocy członkom Związku poprzez prowadzenie poradnictwa, doradztwa i pomocy prawnej. Bardzo często wiąże się to z podejmowaniem interwencji w przypadku konfliktów między członkami OZPTD, a organami administracji państwowej. Współpraca pomiędzy pracodawcami natomiast polega na wymianie informacji i doświadczeń, które ulepszają funkcjonowanie poszczególnych firm przewozowych. Na licznych spotkaniach podejmowane są dyskusje dotyczące najważniejszych tematów, które niepokoją członków Związku. Kolejnym zadaniem jest popieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie rangi ruchu zawodowego pracodawców przewoźników oraz tworzenie warunków do integracji członków Związku poprzez aktywność kulturalną oraz rekreacyjno- towarzyską. Prowadzona jest również działalność szkoleniowa dla kierowców zawodowych.

OZPTD jest organizacją ogólnopolską, posiadającą Oddziały, obejmujące swym zasięgiem jedno lub kilka województw . Koncentruje się w nich działalność związana z najważniejszymi zagadnieniami z danego obszaru.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wielu członków bierze aktywny udział w działaniach na rzecz poprawy warunków funkcjonowania polskiego transportu drogowego. Najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie to:

  • propozycje nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym: określenie górnej granicy kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu oraz wprowadzenie kary za określone przewinienia dla kierowców, a nie tylko dla przedsiębiorcó;
  • złagodzenie warunków dostępności do otrzymania licencji na wykonywanie transportu drogowego przez firmy transportowe;
  • zniesienie zakazu ograniczenia ruchu w miesiącach od czerwca do września;
  • możliwość dokonywania czasowego wyrejestrowania pojazdów;
  • szkolenia kadry instruktorów i przedstawicieli wojewódzkich inspektoratów ITD w zakresie mocowania ładunków;
  • szkolenia kierowców zawodowych na terenie całej Polski;
  • w ramach poradnictwa publikowanie wydawnictw okazjonalnych, takich jak biuletyny dla przewoźników drogowych zawierających m.in. zbiór przepisów i opracowań dot. przewozów drogowych oraz materiały zawierające podstawowe informacje dla kierowców.

Wypracowanie jednolitych poglądów i stanowisk jest niezwykle ważne ze względu na istnienie wielu zagrożeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw transportowych. Niestety nasilają się one i wpływają negatywnie w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwa konkurują ze sobą lecz nie poszukują rozwiązań. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego ma za zadanie integrację polskiego środowiska transportowego w celu jak najsprawniejszego wyeliminowania tych problemów, co przyczyni się do usprawnienia działalności zarówno jego członków jak i innych niezrzeszonych przedsiębiorstw.

Zgodnie z opinią wielu instytucji rządowych, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego jest jedną z najważniejszych organizacji, która w znaczący sposób angażuje się w obronę interesów polskich przewoźników drogowych.

Szkolenia

Jedną z aktywności podejmowanych przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego jest działalność szkoleniowa. OZPTD posiada ośrodki szkolenia zlokalizowane na terenie całego kraju. Partnerem OZPTD są również Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Wykaz ośrodków szkoleń.

W ośrodkach szkolenia OZPTD przeprowadzane są następujące szkolenia:

– kwalifikacja wstępna
– kwalifikacja wstępna przyspieszona
– kwalifikacja wstępna uzupełniająca
– kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
– szkolenie okresowe

W trosce o najwyższą jakość prowadzonych szkoleń, OZPTD zadbał o to, aby wszystkie ośrodki szkolenia wyposażone były w najnowocześniejszy sprzęt szkoleniowy.

Pojazdy spełniają wymagania ustawowe. Każda osoba szkolona otrzymuje Podręcznik Kierowcy Zawodowego stanowiący podsumowanie wiedzy przekazywanej na szkoleniu. Kadra wykładowców OZPTD obejmuje wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzielą się z kursantami fachową wiedzą i doświadczeniem aby jak najlepiej przygotować ich do wykonywania zawodu kierowcy.

Skuteczność działania OZPTD potwierdza wysoka zdawalność testów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez przedstawicieli poszczególnych Wojewodów po zakończeniu szkolenia!!

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy na terenie całego kraju. Oznacza to, iż osoby bezrobotne mają możliwość dofinansowania całości lub części kosztów szkolenia. Realizowane są również projekty współfinansowane z UE.