O transporcie

POLSKIE PRZEPISY NIEDOSTOSOWANE DO UNIJNYCH - Koniec żółtych wykresówek urlopowych

Dodano: 13-06-2007

 

Polscy przewoźnicy otrzymują wysokie kary pieniężne za nieprawidłowe wystawienie kierowcy zaświadczenia dotyczącego przyczyn braku tzw. wykresówek

Przypomnijmy - 11 kwietnia weszło wżycie nowe rozporządzenie unijne nr 561/2006 regulujące dopuszczalny czas pracy kierowców. Przewoźnicy zdążyli się już z nim zapoznać i dostosować czas jazdy kierowców do nowych przepisów. Niewielu jednak wie, że weszła w życie także nowa dyrektywa kontrolna nr 22/2006 regulująca zasady kontroli prawidłowego wykonywania przepisów normujących czas pracy kierowców i zasady stosowania tachografów. Na własnej skórze odczuwa to wielu polskich przewoźników.

Przykład
Polska firma przewozowa wiozła towar z Belgii do Polski. Kierowca nie posiadał przy sobie kompletu wykresówek (tarczek tachografu), ponieważ dopiero kilka dni wcześniej wrócił z urlopu wypoczynkowego. Przewoźnik wystawił mu więc zaświadczenie wydane zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców (dalej: ustawa). Belgijski funkcjonariusz nałożył karę w wysokości 1250 euro za nieprawidłowe wystawienie zaświadczenia.

Zaświadczenie musi być zgodne z wzorem

Wśród wielu zmian (np. zwiększenie liczby kontroli Inspekcji Transportu Drogowego) nowa dyrektywa w art. 11 ust. 3 wprowadziła upoważnienie dla Komisji Europejskiej do opracowania wzoru formularza mającego zastosowanie, gdy kierowca przebywa na zwolnieniu chorobowym lub na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził pojazd, do którego nie mają zastosowania przepisy.

W wykonaniu tego przepisu Komisja Europejska wydała 12 kwietnia 2007 r. decyzję nr 230/2007 w sprawie wzoru formularza. W załączniku do decyzji wskazano, jak dokładnie ma wyglądać zaświadczenie wystawiane kierowcy przez pracodawcę.

Polskie przepisy nie nadążają za unijnymi

Tymczasem polskie przepisy są niedostosowane do przepisów unijnych. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 1 ustawy kierowca, który w określonych dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd, do którego nie mają zastosowania przepisy unijne, na żądanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli przedstawia zaświadczenie, które powinno zawierać w szczególności następujące dane:

- imię i nazwisko kierowcy,
- okres, którego dotyczy,
- wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek,
- miejsce i datę wystawienia,
- podpis pracodawcy.
 
Polskie przepisy nie wymagają więc np. oświadczenia i podpisu samego kierowcy, które są wymagane zgodnie z przepisami unijnej decyzji. Ponadto polska ustawa nie przewiduje żadnego wzorcowego formularza, który jednak musi być używany zgodnie z wymogami prawa unijnego.

Winne państwo, nie przewoźnicy

Zarówno dyrektywa kontrolna (art. 19 dyrektywy), jak i decyzja Komisji Europejskiej (art.2 decyzji) zostały skierowane wyłącznie do państw członkowskich. Oznacza to, że polski ustawodawca powinien pilnie znowelizować art. 31 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców, ponieważ jest on sprzeczny z regulacjami unijnymi.

Skoro wskazane przepisy są skierowane wyłącznie do państw członkowskich, to w mojej ocenie nie można nakładać kar pieniężnych na polskich przewoźników, ponieważ powinni oni w tym zakresie stosować przepisy polskiej ustawy o czasie pracy kierowców, a nie decyzję Komisji Europejskiej.

Co ciekawe, ostatnia nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. 99 poz. 661 z 5 czerwca 2007) zmieniła art.31 ust. 1 ustawy, jednakże nie dostosowała go do wymogów decyzji Komisji Europejskiej. W grę może więc wejść odpowiedzialność polskiego Skarbu Państwa za brak dostosowania przepisów do prawa unijnego.

Na razie polskim przewoźnikom pozostaje tylko stosować wprost przepisy unijne, dzięki czemu unikną problemów podczas zagranicznych kontroli.
________________________

ROBERT WALCZAK


L 99/14        Dziennik  Urzędowy Unii Europejskiej        14.4.2007

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 kwietnia 2007 r.

w   sprawie   formularza   dotyczącego   przepisów   socjalnych   odnoszących   się   do   działalności
w transporcie drogowym

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470) (2007/230/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1), w szczególności jej art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy dyrektywy 2006/22/WE Komisja ma opra¬cować formularz mający zastosowanie, gdy kierowca przebywa na zwolnieniu chorobowym lub na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (2), w wersji elektronicznej i przeznaczonej do druku.

(2)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 (3),

PRZYJMUJE  NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Obowiązujący wzór formularza, o którym mowa w art. 11 ust. 3 dyrektywy 2006/22/WE, przedstawiono w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

 

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT
Wiceprzewodniczący


(1) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, str. 35. 
(2) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, str. 1. z 20.12.2006, str. 1).
(3) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione   rozporządzeniem   (WE)   nr   1791/2006   (Dz.U.   L    363 z 20.12.2006, str. 1).

 


ZAŁĄCZNIK

 

ŚWIADECTWO    DZIAŁALNOŚCI    NA    PODSTAWIE    ROZPORZĄDZENIA    (WE)    NR    561/2006    LUB    UMOWY
EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ  PRACY ZAŁÓG POJAZDÓW WYKONUJĄCYCH MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY
DROGOWE (AETR) (*)

Należy wypełnić na komputerze i podpisać przed rozpoczęciem podróży
Należy przechowywać wraz z oryginalnymi kartami tachograficznymi zgodnie z odpowiednimi wymogami
Sfałszowanie świadectwa stanowi naruszenie przepisów

1.   Nazwa przedsiębiorstwa
2.   Ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, państwo
3.   Numer telefonu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy)
4.   Numer faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy)
5.   Adres e-mail
Ja, niżej podpisany
6.   Imię i nazwisko
7.   Stanowisko w przedsiębiorstwie
oświadczam, że kierowca
8.   Imię i nazwisko
9.   Data urodzenia
10.   Numer prawa jazdy lub dowodu osobistego lub paszportu
w okresie
11.   od (godzina-dzień-miesiąc-rok)
12.   do (godzina-dzień-miesiąc-rok)
13.   [ ] przebywał na zwolnieniu chorobowym (**)
14.   [ ] przebywał na urlopie wypoczynkowym (**)
15.   [ ] prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (**)
16.   W imieniu przedsiębiorstwa, miejscowość ....................... data  .......................... 
podpis ...............................
17.   Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres
stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR.
18.   Miejscowość .......................     data   ................................
Podpis kierowcy ....................................


(*)    Niniejszy formularz jest dostępny w formie elektronicznej i przeznaczonej do druku na stronie internetowej http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm
(uwaga: znacznik [pl] na dole strony) 

(**)   Można wybrać tylko jedną z rubryk 13, 14 lub 15.

Kontakt
OZPTD

ul. Hoża 86
00-682 Warszawa
NIP 898-18-66-268

tel./fax.: 22. 628 80 18
e-mail:

Numer rachunku bankowego: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Reklama