Aktualności

Nowy wzór zaświadczenia o działalności - Interpretacja GITD

Dodano: 18-01-2010
 
Rzeczpospolita Polska
GŁÓWNY INSPEKTOR
TRANSPORTU DROGOWEGO
Tomasz Połeć

BPO- 072- 06 /2010/07

Warszawa, 15 stycznia 2010 r.

Wojewódzcy Inspektorzy Transportu Drogowego
(wszyscy)

W dniu 15 grudnia 2009 r. weszła w życie Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzją 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (D. Urz. UE L 330) (w związku z notyfikacją przedmiotowej decyzji, w rozumieniu art. 297 TFUE jako dokumentu nr C(2009) 9895, Rzeczypospolitej Polskiej). Decyzja wprowadziła nowy wzór formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (tzw. zaświadczenie o działalności). Dokument w wersji Word w językach państw członkowskich do pobrania pod wskazanym poniżej adresem:
http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/form_attestation_activities_en.htm

W polskiej wersji językowej we wzorze zaświadczenia o działalności w pkt 16 wystąpił błąd w tłumaczeniu (zamiast określenia użytego w anglojęzycznej wersji językowej „rest," tj. „odpoczynek" użyto sformułowania „dzienny okresu odpoczynku"). Główny Inspektorat Transportu Drogowego podjął już niezbędne kroki do jego sprostowania (Komisja Europejska uruchomiła procedurę sprostowania, co może potrwać od 2 do 5 tygodni). Informacja o ewentualnym dokonaniu zmiany zostanie również niezwłocznie udostępniona. Do czasu wydania oficjalnego sprostowania, zalecam uznawanie formularzy wypełnionych w języku angielskim lub w języku polskim z zaznaczonym punktem 16 nawet wówczas, gdy kierowca odbywał odpoczynek tygodniowy.

Przepis art. 31 ust. 2a ustawy z dnia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 ze zm.) w aktualnym brzmieniu nie obejmuje swoim zakresem wszystkich sytuacji, w których należy wypisać zaświadczenie o działalności, a których dotyczy nowy wzór formularza wprowadzony decyzją z dnia 14 grudnia 2009 r. oraz zawiera nieaktualne dane publikatora, w którym ogłoszono treść decyzji. Wobec powyższego skierowano pismo do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie przeanalizowania zasadności dokonania nowelizacji art. 31 ust. 2a ustawy z dnia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 ze zm.).

Od dnia 15 grudnia 2009 r. kierowcy wykonujący przewóz drogowy, a do których ma zastosowanie art. 31 ust. 2a ustawy z dnia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców na żądanie osoby uprawnionej powinni okazywać formularz zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 14 grudnia 2009 r. Jednak z uwagi na opisaną powyżej konieczność dostosowania brzmienia art. 31 ust. 2a ww. ustawy brak jest podstaw do sankcjonowania sytuacji, w których do kontroli okazany zostaje formularz stanowiący przed dniem 15 grudnia 2009 r. załącznik decyzji 2007/230/WE.
Zgodnie z zestawieniem Państw Członkowskich, w których wymagany jest (obligatoryjnie lub fakultatywnie) formularz unijny zaświadczenia, zamieszczonym na stronie internetowej Komisji Europejskiej1, Rzeczpospolita Polska wymaga stosowania przedmiotowego formularza.

Lp.  Państwo, w którym zaświadczenie w formie wprowadzonej Decyzją Komisji z 12 kwietnia 2007 r. (2007/230/EC) jest wymagane obligatoryjnie 
1.  Łotwa
2.  Litwa
3.  Węgry
4.  Estonia
5.  Słowenia
6.  Słowacja 
7.  Rumunia
8.  Bułgaria
9.  Polska

Państwo, w  którym  zaświadczenie w formie wprowadzonej Decyzją Komisji z 12 kwietnia  2007 r. (2007/230/EC) nie jest wymagane obligatoryjnie
1.  Norwegia
2.  Austria
3.  Wielka Brytania
4.  Dania
5.  Irlandia
6.  Luxemburg
7.  Finlandia
8.  Republika Czeska
9.  Cypr
10.  Belgia
11.  Holandia
12.  Niemcy
13.  Portugalia
14.  Szwecja

Jednocześnie Komisja Europejska informuje, że Państwa Członkowskie nie są zobowiązane do używania unijnego wzoru zaświadczenia o działalności, ale jeżeli kierowca spoza Państwa, na terenie którego wykonywany jest przewóz, okaże organom tego państwa do kontroli zaświadczenie w formie określonej w Decyzji Komisji z 14 grudnia 2009 r. i w języku państwa członkowskiego, w którym zostało mu je wystawione, to takie zaświadczenie powinno być respektowane.

Dla swojej ważności zaświadczenie spełnia poniższe warunki:
• zaświadczenie powinno być wypełnione;
• wzór i treść zaświadczenia nie mogą podlegać modyfikacji;
• zaświadczenie powinno być podpisane przez uprawnionego do tego reprezentanta przedsiębiorcy dokonującego kontrolowanego przewozu (jeżeli kierowca sam jest przedsiębiorcą to sam wystawia i popisuje sobie zaświadczenie);
• zaświadczenie powinno być podpisane przez kierowcę, którego dotyczy. Zaświadczenie może być wydrukowane na papierze zawierającym dane przedsiębiorcy (firma, dane kontaktowe), co nie zwalnia z obowiązku wypełnienia również odpowiednich pól w treści zaświadczenia.

Z poważaniem
(-)

Otrzymują:
1. Adresat;
2. a/a.
 
 
Kontakt
OZPTD

ul. Hoża 86
00-682 Warszawa
NIP 898-18-66-268

tel./fax.: 22. 628 80 18
e-mail:

Numer rachunku bankowego: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Reklama