22 stycznia 2015 Ogłoszenia

Działania Rządu RP ws. płacy minimalnej

Poniżej informacja zbiorcza dotycząca bieżących działań Polski w związku ze skutkami dla sektora transportu drogowego zmian prawnych dotyczących płacy minimalnej wprowadzonych przez Republikę Federalną Niemiec.

 

Opis sprawy

 • Niemiecka ustawa o płacy minimalnej z dnia 11 sierpnia 2014 r. wprowadziła na terytorium Republiki Federalnej Niemiec od dnia 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie w wysokości 8,50 EUR brutto za godzinę we wszystkich obszarach gospodarki narodowej. 

 • Płace minimalne obowiązują w znacznej większości p.cz. UE, dlatego też początkowo przyjęcie niemieckiej ustawy nie wzbudziło kontrowersji. Zaniepokojenie wywołały dopiero informacje dotyczące bardzo szerokiej interpretacji tego prawa przez Niemcy, w szczególności wymogu stosowania godzinowej stawki minimalnej w przypadku przewoźników mających swoją siedzibę poza RFN, a wykonujących operacje transportowe na terytorium RFN, niezależnie od charakteru tej operacji (kabotaż, transport międzynarodowy do/z RFN, tranzyt rzeczy i osób).

 • Objęcie branży transportowej zakresem ustawy o płacy minimalnej wiąże się nie tylko z koniecznością zapewnienia płacy minimalnej, ale również z szeregiem obowiązków dla pracodawcy dotyczących m.in. obowiązku uprzedniej notyfikacji oraz przechowywania dokumentacji dotyczącej przebywania i wykonywania pracy na terenie RFN przez pracowników. 

Stanowisko polskiego rządu

 • Polska nie podziela opinii niemieckiej administracji co do zakresu stosowania niemieckiej ustawy o płacy minimalnej.
  Polska ma uzasadnione powody, aby uważać, że stosowanie interpretacji opartej na zasadzie terytorialnej nie jest właściwe. Nie każda godzina przepracowana na obszarze RFN powinna podlegać przepisom o płacy minimalnej, a jedynie czas, który wiąże się z wykonywaniem pracy w ramach oddelegowania, zgodnie z dyrektywą 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (wcześniej należy stwierdzić, które prawo jest właściwe zgodnie z rozporządzeniem Rzym I)

 • Polska uważa, że przewoźnicy transportowi są nieproporcjonalnie bardziej obciążani nowymi wymogami administracyjnymi, niż wskazywałby na to cel niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, jakim jest ochrona pracowników.
  Polska uważa, że cel niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, jakim jest zapewnienie pracownikom godziwego wynagrodzenia za pracę, nie może stać się barierą parataryfową, która ogranicza wolną konkurencję na rynku międzynarodowych przewozów drogowych, chroniąc lokalny rynek. Obowiązki ewidencyjno-kontrolne nałożone przepisami ustawowymi i wykonawczymi do niemieckiej ustawy mogą stanowić barierę dla swobody świadczenia usług.

 • Polska ma poważne wątpliwości co do zgodności niemieckiej ustawy o płacy minimalnej z prawem UE. 
  Polskie obawy dotyczą  w szczególności przepisów wykonawczych do ustawy, co do których jest podejrzenie, że stanowią nadinterpretację postanowień samej ustawy.
   

 • Polska apeluje do strony niemieckiej o nieegzekwowanie stosowania nowych przepisów, w szczególności wobec przewoźników dokonujących przewozów tranzytowych (towarowych i osobowych) przez terytorium RFN, do czasu wyjaśnienia sprawy zgodności przepisów i ich interpretacji z prawem UE.

Działania podejmowane przez rząd

 

Rząd polski dokonuje wszelkich starań, aby pilnie wyjaśnić zgodność z prawem UE przepisów nowej niemieckiej ustawy o płacy minimalnej i jej aktów wykonawczych. W tym celu wielokrotnie zwracał się do strony niemieckiej z prośbą o przedstawienie szczegółów dotyczących interpretacji przepisów, konsultował swoje obawy z innymi państwami członkowskimi UE oraz zaalarmował Komisję Europejską o problemie.

W szczególności wskazać należy na następujące działania:

 • Na początku grudnia 2014 r. Ambasada RP w Berlinie skontaktowała się z niemieckim Ministerstwem Pracy z prośbą o wyjaśnienie stosowania przepisów. W przekazanej Polsce odpowiedzi (5 grudnia 2014.) wskazano, że strona niemiecka wprowadzając przepisy o płacy minimalnej od 1.01.2015. nie planuje ograniczenia możliwości wykonywania przewozów na swoim terytorium. Poinformowano również, że w przygotowaniu są przepisy wykonawcze do ustawy, określające procedurę zgłaszania planowanych przewozów do niemieckich urzędów celnych oraz zasady i sposób kontroli prowadzonej przez te urzędy. 
 • W dn. 19.12.2014. MSZ wystosował notę do ambasady RFN w Polsce. W odpowiedzi na notę (z 8.01.2015.) strona niemiecka potwierdziła, że ustawa ma zastosowanie do wszystkich pracowników wykonujących pracę na terenie Niemiec, niezależnie od tego, czy pracodawca ma swoją siedzibę w kraju czy za granicą.
 • W dn. 23.12.2014. zostało wystosowane pismo minister infrastruktury i rozwoju, M. Wasiak do komisarzy pp. E. Bieńkowskiej (komisarz ds. rynku wewnętrznego), V. Bulc (komisarz ds. transportu), M. Thyssen (komisarz ds.zatrudnienia), zwracające uwagę na potencjalnie negatywny wpływ niemieckich przepisów na europejski rynek przewozów drogowych.
 • W dn. 15.01.2015. odbyło się spotkanie zastępców stałych przedstawicieli przy UE wybranych krajów UE, na którym została omówiona kwestia interpretacji ustawy o płacy minimalnej i podjęcia wspólnych działań dyplomatycznych (m.in. przeprowadzenie wspólnego dialogu z Niemcami i Komisją Europejską).
 • Aktualnie rząd podejmuje działania na najwyższym szczeblu politycznym. W dn. 21.01.2015. odbyła się rozmowa telefoniczna Pani Premier E.Kopacz z Panią Kanclerz A.Merkel, a w dn. 22.01.2015. Pan Rafał Trzaskowski, sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ odbędzie rozmowy z niemieckim ministrem ds. transportu, p. Alexandrem Dobrindtem. Na piątek, 23.01.2015. zaplanowano rozmowy ministrów infrastruktury i rozwoju oraz pracy i polityki społecznej obu państw. Więcej: Rozmowa premier Ewy Kopacz z Angelą Merkel ws. sytuacji polskich przewoźników Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 • Dotychczasowe działania rządu polskiego przynoszą już wymierne rezultaty. Komisja Europejska i wiele państw członkowskich UE (m.in. Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Estonia, Słowenia i Chorwacja) podziela obawy Polski i 21.01.2015. została wszczęta procedura EU Pilot, która ma wyjaśnić zgodność przepisów niemieckich z prawem UE. Uruchamiając procedurę EU Pilot, KE zamierza zbadać nie tylko zgodność ustawy o płacy minimalnej, ale także to, czy akty wykonawcze stanowią proporcjonalną implementację prawa UE. Ze względu na wagę sprawy procedura ta ma zostać istotnie skrócona.

  Ponadto, Komisarze V.Bulc i M.Thyssen podniosą problem podczas wizyty w Berlinie w dn. 26-27 stycznia br. 

 • Z informacji przekazywanych przez przewoźników wynika, że aktualnie kontrole odbywają się sporadycznie i sprowadzają się głównie do pouczeń o konieczności stosowania nowego prawa niemieckiego. Zwracamy się z prośbą do przewoźników o bieżące informowanie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju o przeprowadzanych kontrolach przez służby niemieckie i wynikłych z tego tytułu problemach na adres elektroniczny MiLoG@mir.gov.pl
 • Niezależnie od działań podejmowanych przez rząd, przewoźnicy mają możliwość indywidualnego zgłaszania Komisji Europejskiej problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów przez niemieckie służby kontrolne:

  http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_pl.htm
  http://ec.europa.eu/your-rights/help/business/index_pl.htm 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>