24 stycznia 2017 Nasze sprawy

Posiedzenie Zarządu Głównego OZPTD

Dnia 13 stycznia 2017 r odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego OZPTD na którym podjęto decyzję o podziale funkcji i zakresie obowiązków poszczególnych członków Zarządu Głównego. Działając na podstawie przepisu § 19 ust 3. Statutu OZPTD z dnia 03 września 2015 r. podjęto uchwałę ustalającą następujący podział funkcji w Zarządzie Głównym:

  • Andrzej Olechnicki – I Wiceprzewodniczący Związku
  • Andrzej Nowrotek – II Wiceprzewodniczący Związku
  • Tomasz Ziaja – Sekretarz Związku
  • Adam Łobaza – Skarbnik Związku

Do głównych obowiązków poszczególnych członków Zarządu Głównego należy:

PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU – Piotr Litwiński reprezentuje Związek na zewnątrz i działa w jego imieniu realizując cele i zadania OZPTD, czuwa nad zgodnością działalności Związku ze statutem, działa na rzecz realizacji porozumień społecznych i innych umów oraz związkową kontrolę przestrzegania prawa gospodarczego i związkowego, podejmuje działania dla podniesienia rangi ruchu zawodowego pracodawców transportu drogowego;

I WICEPRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU – Andrzej Olechnicki: koordynuje wszelkie prace Zarządu Głównego, w zakresie spraw dotyczących zasad wykonywania przewozów drogowych, bierze udział w posiedzeniach komisji sejmowych oraz reprezentuje Związek w komisjach powołanych przez centralne organy państwowe w tym uczestniczy w pracach Komisji Społecznej ds. podziału zezwoleń, organizuje współpracę z organami Unii Europejskiej oraz organizacjami o zasięgu międzynarodowym, prowadzi działania w celu pozyskania do związku członków wspierających oraz partnerów wspierających finansowo działalność statutową;

II WICEPRZEWODNICZĄCY – Andrzej Nowrotek: nadzoruje prace związane ze działalnością szkoleniową prowadzoną przez Związek, nadzoruje działalność wydawniczą Związku w zakresie podręczników do szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców, bierze udział w posiedzeniach komisji sejmowych oraz zespołów roboczych powoływanych przez ministerstwo lub inny organ władzy państwowej, kieruje i organizuje w porozumieniu z Przewodniczącymi Zarządów Regionów pracą tych Zarządów Regionów;

SEKRETARZ – Tomasz Ziaja: prowadzi działania zmierzające do stałego zwiększania liczby członków Związku oraz realizacji przez nich obowiązków statutowych, podejmuje działania sprzyjające realizacji statutowych celów Związku, współpracuje z przewodniczącymi regionów w tym aktywizuje do działania struktury regionalne Związku;

SKARBNIK – Adam Łobaza: sprawuje nadzór nad stanem majątkowym oraz działalnością finansową Związku, nawiązuje współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ekonomii i działalności gospodarczej, podejmuje działania zmierzające do aktywności gospodarczej oraz pozyskania funduszy na działalność statutową Związku;

Szczegółowy zakres obowiązków członków zarządu określa Regulaminie pracy przyjęty przez Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>