O nas

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.

W każdym środowisku istnieje potrzeba tworzenia organizacji, które mają za zadanie angażowanie się we wszelką działalność na rzecz interesów i praw ich członków. W kwestiach najważniejszych dla kraju najczęściej opinia pojedynczych podmiotów nie ma większego znaczenia. W sytuacji jednak, kiedy wiele podmiotów przedstawia jednakowy pogląd na dany temat, ich wspólne stanowisko posiada dużo większą wartość.

Wypracowanie jednolitych poglądów i stanowisk jest niezwykle ważne ze względu na istnienie wielu problemów i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw transportowych. Trudności szczególnie nasilają się w sytuacji, kiedy przedsiębiorcy konkurują ze sobą zamiast szukać wspólnych rozwiązań. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego ma za zadanie integrację polskiego środowiska transportowego w celu jak najsprawniejszego wyeliminowania tych problemów, co przyczyni się do usprawnienia działalności zarówno jego członków jak i innych niezrzeszonych przedsiębiorstw.

Istnieje wiele zadań, które są realizowane przez OZPTD w ramach obrony praw jego członków. Jednym z najważniejszych jest reprezentowanie interesów środowiska transportowego oraz współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie opiniowania obowiązujących i projektowanych przyszłych aktów prawnych dotyczących transportu drogowego. Nie bez znaczenia jest również dążenie do współpracy i wzajemnej pomocy członkom Związku poprzez prowadzenie poradnictwa, doradztwa i pomocy prawnej. Bardzo często wiąże się to z podejmowaniem interwencji w przypadku konfliktów między członkami OZPTD, a organami administracji państwowej. Współpraca pomiędzy pracodawcami natomiast polega na wymianie informacji i doświadczeń, które pozwalają na lepsze funkcjonowanie poszczególnych firm przewozowych. Na licznych spotkaniach podejmowane są dyskusje dotyczące najważniejszych tematów, które niepokoją członków Związku. Kolejnym zadaniem jest popieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie rangi ruchu związków pracodawców przewoźników oraz tworzenie warunków do integracji członków Związku poprzez aktywność społeczną, kulturalną oraz rekreacyjną. 

OZPTD jest organizacją ogólnopolską, posiadającą struktury regionalne, obejmujące swym zasięgiem jedno lub kilka województw. Koncentruje się w nich działalność związana z najważniejszymi zagadnieniami z danego obszaru.

Na uwagę zasługuje fakt, iż wielu członków bierze aktywny udział w działaniach na rzecz poprawy warunków funkcjonowania polskiego transportu drogowego. Najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie to:

 • nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym: określenie górnej granicy kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz wprowadzenie kary za określone przewinienia dla kierowców i załadowców, a nie tylko dla przewoźników drogowych;
 • złagodzenie warunków dostępności do otrzymania licencji na wykonywanie transportu drogowego przez firmy transportowe;
 • zniesienie zakazu ograniczenia ruchu w miesiącach od czerwca do września;
 • możliwość dokonywania czasowego wyrejestrowania pojazdów;
 • przywrócenie w wykazie zawodów szkolnictwa zawodowego, szkolenia w zawodzie kierowca mechanik i ustalenie w podstawie programowej tego zawodu szkolenia na prawo jazdy kategorii B i C oraz kwalifikacji wstępnej;
 • szkolenia kierowców zawodowych na terenie całej Polski;
 • zniesienie ograniczeń w ruchu drogowym i dostępie do infrastruktury dla pojazdów o nacisku osi 11,5 tony.

W ramach poradnictwa publikowany jest poradnik „Vademecum Transportowca” zawierający m.in. zbiór przepisów i opracowań dot. przewozów drogowych oraz materiały zawierające podstawowe informacje dla kierowców.

Zgodnie z opinią wielu instytucji rządowych, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego jest jedną z najważniejszych organizacji, która w znaczący sposób angażuje się w obronę interesów polskich przewoźników drogowych.

Jedną z najważniejszych aktywności podejmowanych przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego jest działalność szkoleniowa. OZPTD posiada ośrodki szkolenia zlokalizowane na terenie całego kraju. W ośrodkach szkolenia OZPTD przeprowadzane są następujące szkolenia:

 • kwalifikacja wstępna, przyśpieszona i uzupełniająca;
 • szkolenia okresowe;
 • kursy na prawo jazdy;
 • kursy z zasad przewozu ładunków;
 • kursy dla diagnostów samochodowych;
 • doskonalenia zawodowego i podnoszenia kompetencji.

W trosce o najwyższą jakość prowadzonych szkoleń, OZPTD zadbał o to, aby wszystkie ośrodki szkolenia wyposażone były w najnowocześniejszy sprzęt szkoleniowy oraz materiały dydaktyczne. Kadra wykładowców OZPTD obejmuje wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzielą się z kursantami fachową wiedzą i doświadczeniem aby jak najlepiej przygotować ich do wykonywania zawodu kierowcy. Skuteczność działania OZPTD potwierdza wysoka zdawalność testów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez przedstawicieli poszczególnych Wojewodów po zakończeniu szkolenia. 

Związek traktuje szkolenie kadr dla transportu drogowego w szczególności kierowców jako swoją misję na rzecz kształtowania właściwych postaw w wykonywaniu przewozów drogowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD