O nas

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego (OZPTD) powstał w 1998 roku z inicjatywy przewoźników, dążących do poprawy warunków wykonywania przewozów drogowych przez skuteczne działania dla ograniczenia niekorzystnych rozwiązań legislacyjnych. W warunkach walki rynkowej tylko dobra legislacja oraz skuteczna walka organów kontroli z „szarą strefą” dają szanse utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorców wykonujących legalny zgodny z przepisami transport drogowy. 

OZPTD jest najliczniejszym związkiem pracodawców w Polsce o ugruntowanej pozycji w prowadzonym dialogu z Władzami państwowymi i samorządowymi. Jesteśmy jedną z bardziej skutecznych oraz intensywnie działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.

Do Związku może dołączyć przedsiębiorca, każda osoba fizyczna bądź prawna, która prowadzi działalność transportową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Członkostwo w OZPTD daje przedsiębiorcom/przewoźnikom drogowym możliwość działania przekładającego się na poprawę warunków prowadzenia tej działalności gospodarczej co umożliwia trafniejsze podejmowanie strategicznych decyzji dla prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa.

Członkostwo w OZPTD to:

 • Prawo udziału w konferencjach i spotkaniach władz i członków Związku, możliwość zabierania głosu w sprawach bezpośrednio dotyczących branży transportu drogowego.
 • Dostęp do bieżących informacji wynikających z działania i decyzji ministerstw oraz organów i służb kontrolnych.
 • Działania w celu rozwiązywania systemowych problemów oraz likwidowania barier administracyjnych ograniczających naszą działalność gospodarczą.
 • Obrona uprawnień Twojej firmy transportowej w postępowaniach administracyjnych w szczególności ochrona dobrej reputacji oraz wsparcie w pokonywaniu procedur administracyjnych związanych z utrzymaniem uprawnień do wykonywania działalności transportowej. 
 • Bieżąca wiedza o:
  • sytuacji na przejściach granicznych zlokalizowanych na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej (UE);
  • zmianach zasad lub przywróceniu kontroli granicznej na granicach wewnętrznych UE oraz zakres takich ograniczeń;
  • odstąpieniu od stosowania niektórych przepisów w transporcie drogowym w tym przepisów o czasie pracy kierowców;
  • zakazach ruchu pojazdów w transporcie krajowym oraz zakazach wykonywania przewozów do niektórych państw trzecich w transporcie międzynarodowym;
  • nowych rozwiązaniach prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców w zawodzie kierowcy;
  • obowiązujących i planowanych zmianach prawnych mających zastosowanie do transportu drogowego w Polsce i w UE;

Udział w pracach Związku umożliwia jego członkom wywieranie wpływu na decyzje organów administracji rządowej i samorządowej oraz daje realny wpływ na kształtowanie ram prawnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym poprzez zgłaszanie własnych propozycji zmian legislacyjnych oraz sprzyja budowaniu dialogu między przedsiębiorcami a organami władzy w tym organami kontrolnymi w relacji kontrolujący – kontrolowany. 

Władze Związku zabierają głos w najbardziej newralgicznych debatach dotyczących zmiany przepisów krajowych i unijnych, mających wpływ na codzienne funkcjonowanie przewoźników drogowych.

OZPTD organizuje cykliczne wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. W konferencjach, spotkaniach oraz naradach skupiamy się na obecnej sytuacji branży transportu drogowego, jej rozwoju i przyszłości. Uczestniczą w nich przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, Władz centralnych, wojewódzkich, samorządów lokalnych, służb kontrolnych oraz eksperci, wykładowcy i pracownicy naukowi polskich instytutów i uczelni wyższych. 

Prowadzony przez władze i członków Związku dialog kształtuje wizerunek polskiej branży transportu drogowego promuje dobre praktyki oraz tworzy przestrzeń do dyskusji i dzielenia się wiedzą co ma szczególne znaczenie rozwoju naszych firm w trudnych warunkach społeczno-gospodarczego.

Zapraszamy przedsiębiorców do działania w Związku tylko aktywne członkostwo i budowanie licznej grupy wpływu pozwoli oddziaływać na Naszą codzienną rzeczywistość transportową. Jeżeli należysz do innych organizacji przewoźników drogowych nie jest to dla Nas przeszkodą jesteśmy otwarci i dajemy możliwość aktywnego działania w naszych sprawach.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD