„Akademia Krokodyla” na Śląsku

12.11.2015
„Akademia Krokodyla” na Śląsku

Z inicjatywy członków Zarządu Głównego OZPTD zorganizowano wspólnie z Kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach szkolenie przewoźników regionu.

Dyrektor WITD Pan Bogusław Piotrowski udostępnił sale wykładowe swojej instytucji oraz przygotował materiały i wykładowców – inspektorów ITD do przeprowadzenia szkolenia w tematach:

  1. Przewozy ponadnormatywne - przepisy , procedury kontrole, kary,
  2. Zatrudnienie obcokrajowców w transporcie międzynarodowym - dokumenty i wymogi ITD w tym zakresie.

W spotkaniu wzięło udział ponad 30-tu przedstawicieli firm przewozowych oraz Przewodniczący Związku kol. Piotr Litwiński i Wiceprzewodniczący Andrzej Nowrotek

Szkolenie zostało poprzedzone uroczystością wręczenia nadanych przez Prezydenta RP złotych „ Medali za długoletnią służbę ” członkom naszej Organizacji kol. Jadwidze Domagale i kol. Piotrowi Ozimkowi.

Moderatorem spotkania był kol. Andrzej Nowrotek, który wraz z przedstawicielami ITD sprawnie przeprowadził tematykę zawartą w pierwszym punkcie programu. W dyskusji wyjaśniono wiele spraw spornych i interpretacji obowiązujących przepisów oraz sposobu egzekwowania ich przez kontrolerów z ITD. Omówiono również świeżo wydane wytyczne Inspektora Głównego ITD ( z dnia 30.10.br) w zakresie zwolnienia od nakładania kar za przejazdy pojazdami o obciążeniu osi 11,5 t w ruchu międzynarodowym i konsekwencje wynikające z takiego podziału pojazdów ( stanowisko GITD nie obowiązuje w ruchu krajowym). Zarząd Główny został zobowiązany do wystąpienia o ujednolicenie wytycznych i zasad kontroli w stosunku do wszystkich uczestników procesów transportowych od stosowanych dotychczas kar. Przewodniczący Piotr Litwiński omówił dotychczasowe działania Związku w zakresie zmiany przepisów w dziedzinie przewozów ponadgabarytowych.

Inspektor Rafał Kasprzyk omówił szczegółowo przepisy związane z zatrudnieniem obcokrajowców oraz wymogi stawiane podczas kontroli drogowych przez ITD.

W dyskusji Inspektorzy odpowiedzieli na szereg różnych pytań związanych z prowadzonymi przez nich kontrolami.

Przewoźnicy wysoko ocenili przekazane informacje, a obie strony stwierdziły konieczność kontynuowania tego typu spotkań w przyszłości. Jest to doskonała forma wymiany informacji i dobrze służy wzajemnemu zrozumieniu działań i problemów występujących w działalności transportowej.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD