Forum Transportu Drogowego

21.04.2017

Dnia 19 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele OZPTD – Piotr Litwiński, Andrzej Olechnicki oraz Andrzej Bogdanowicz. W posiedzeniu wziął udział podsekretarz stanu w MIB Pan Minister Jerzy Szmit.

Pierwszym tematem poruszonym przez sygnatariuszy była sprawa szkolenia osób w zawodzie kierowca-mechanik. Zebrani podziękowali Ministrowi Jerzemu Szmitowi za dotychczasowe działania i wznowienie możliwości nauki w tym zawodzie w szkołach zawodowych. Jednak zarówno przewoźnicy jak i przedstawiciele resortu przyznali rację, że jest to dopiero początek drogi do faktycznego uzupełnienia kadr w transporcie drogowym. Jako kolejne działanie niezbędne jest wprowadzenie w szkolnictwie zawodowym możliwości uzyskania przez uczniów kategorii C oraz C+E prawa jazdy. Ze strony Pana Ministra Szmita padła deklaracja prowadzenia dalszych prac i negocjacji w celu rozwiązania tego problemu.

Kolejnym omawianym tematem była sprawa działalności Inspekcji Transportu Drogowego w tym w szczególności, Biura do spraw transportu drogowego. Poruszone tematy to: czas załatwiania spraw w szczególności dotyczących świadectw kierowców, elektroniczny system kontroli zezwoleń zagranicznych, weryfikacja spełniania warunków dostępu do zawodu przez nowe firmy. Kolega Andrzej Olechnicki przedstawił także sprawy szczególnie ważne, które powinny być załatwione natychmiast. Problem wydawania licencji unijnych dla firm istniejących w rzeczywistości tylko na papierze. Dokumenty tych firm uprawniające do wykonywania transportu są następnie przedmiotem nielegalnego obrotu z podmiotami zza wschodniej granicy i pozwalają tym firmom wykonywać transport na terytorium całej Unii bez zezwoleń. W podsumowaniu swojej wypowiedzi Andrzej Olechnicki wskazał, że potrzebne jest rzeczywiste partnerstwo w rozmowach pomiędzy Ministerstwem, Inspekcją a organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych. Potrzebne jest także konsekwentne działanie w kontaktach z innymi resortami.

Kolejnym poruszonym tematem była sprawa uczciwej konkurencji na rynku transportowym. Zabierający głos wskazywali na potrzebę doprowadzenia do legalności obrotu finansowego wykonywanego przez firmy zajmujące się transportem drogowym. Jako szczególnie ważne, wskazana została potrzeba sprawowania rzeczywistego nadzoru nad spedycjami transportowymi. Spedycje w obecnym systemie działania są jedynym beneficjentem zysku na rynku transportowym. Przedsiębiorcy prowadzący tą działalność, pośrednicząc w przewozach blokują płatności dla faktycznych wykonawców przewozów i w wielu przypadkach znikają z rynku po zgromadzeniu znacznej ilości środków finansowych w wyniku wstrzymanych/odroczonych płatności. Fikcyjnym także okazuje się zabezpieczenie finansowe tych firm na poczet zaległych płatności po upadku lub likwidacji firmy. Inspekcja transportu drogowego powinna w trybie bardzo pilnym podjąć kontrole firm spedycyjnych. Zebrani krytykowali sposób działania inspekcji oraz nieszczelny i nietrafiony system kontroli nieuczciwych przedsiębiorców.

Do większości zagadnień odniósł się pan Minister Szmit wskazując na potrzebę kształtowania mechanizmów obronnych także przez samych przedsiębiorców. Minister wskazał, że jeżeli będzie postulat/wniosek o zmianę komisji społecznej lub jej reorganizację, to ministerstwo zajmie się nim odpowiednio do wniosków z dyskusji ze środowiskiem transportowym. Kolejne posiedzenie FTD ma być poświęcone dyskusji na temat kształtu i zasad pracy komisji społecznej.

W odniesieniu do zgłaszanych wniosków i postulatów stanowisko BTM przedstawiła Pani Dyrektor Biura Olga Tworek oraz Dyrektor BNI Pan Hubert Jednorowski. Nowa Dyrektor BTM zadeklarowała otwartość i współpracę biura w rozpoznawaniu i załatwianiu spraw przedsiębiorców transportowych.

Przewodniczący Piotr Litwiński podziękował Panu Ministrowi Jerzemu Szmitowi za rozpoczęcie konstruktywnych prac legislacyjnych i konsultacji rozporządzenia w sprawie przewozu ładunków. Rozporządzenie to rozwiąże problem przewozu drewna dłużycowego przyczepami samosterującymi.

W trzecim ramowym punkcie posiedzenia przedstawiciel ZMPD Pan Piotr Szymański jako przedstawiciel Zrzeszenia w Brukseli przy organach UE, przedstawił informacje na temat prowadzonych prac dotyczących: dyrektywy o delegowaniu oraz pakietu mobilności, który ma zostać ogłoszony 31 maja br. Pakiet ma rozwiązywać bieżące problemy transportu międzynarodowego w tym w szczególności ma wyeliminować protekcjonistyczne działania na gruncie prawa krajowego. Jest to dopiero początek prac legislacyjnych i konsultacji, potrwają one jeszcze od kilku do kilkunastu miesięcy, jednak przedłużający się proces legislacji nie wpływa korzystnie na kondycję branży.

Minister Szmit wskazał na zagrożenia wynikające z nowego prawa UE i zadeklarował, że Rząd w porozumieniu i po konsultacjach ze środowiskiem będzie reprezentował stanowisko, które ma utrzymywać pozycję polskiego transportu na rynku UE.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD