Posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy GITD

15.03.2017

Dnia 03 marca 2017 r odbyło się piąte posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy GITD. Posiedzenie otworzył i przywitał zebranych Pan Alvin Gajadhur Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej reprezentowany był przez Piotra Litwińskiego – Przewodniczącego OZPTD, Andrzeja Olechnickiego – Wiceprzewodniczącego OZPTD oraz Andrzeja Bogdanowicza – Dyrektora Generalnego Związku.

Posiedzenie rozpoczął Główny Inspektor, który poinformował o nowym etapie prac nad projektem ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego. Celem prac jest nadanie ITD odrębnym aktem prawnym w randze ustawy nowego statusu. Pozwoli to na podniesienie efektywności pracy inspektorów, szczególnie w związku z wielokrotnie postulowanym przez stronę społeczną wprowadzeniem możliwości prowadzenia przez ITD kontroli transportu przez 24 godziny na dobę. Główny Inspektor informował, że inspekcja we wszystkich swoich działaniach wychodzi naprzeciw postulatom branży. Wzmacnia obszar współpracy międzynarodowej, aby skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych z jakimi spotykają się polscy przewoźnicy za granicą.

Dyrektor Generalny GITD poinformował o działaniach podjętych w celu usprawnienia i skrócenia czasu wydawania licencji i świadectw kierowcy. Poprawiona ma zostać także możliwość zwiększonego dostępu telefonicznego w celu uzyskania informacji o możliwości załatwienia sprawy lub etapu załatwiania złożonego wniosku.

Podczas posiedzenia podsumowano prace Zespołu ds. prawnych/zezwoleń, działającego w ramach Społecznej Rady Konsultacyjnej. Głównym punktem dyskusji była oczekiwana przez stronę społeczną realizacja postulatu w zakresie zwiększenia ilości odcinków dróg krajowych o nośności do 11,5 t. Rozporządzenie dotyczące zwiększenia nośności na drogach do 11,5 t. jest po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych. Projekt oczekuje na ostateczne zatwierdzenie przez komisję wspólną rządu i samorządu terytorialnego. Rozporządzenie przewiduje rozszerzenie sieci dróg o nacisku 11,5 t. o około 3600 km w tym prawie o 700 dodatkowych kilometrów, które zgłosiły organizacje przewoźników w tym OZPTD.

Następnie omówiono postulat Związku dotyczący wprowadzenia możliwości prawnych pozwalających na poruszanie się pojazdów o nacisku 11,5 t po drogach publicznych (wszystkie drogi krajowe plus wojewódzkie, powiatowe i gminne) w celu dojazdu do bazy eksploatacyjnej oraz miejsca załadunku/rozładunku. Zmiana taka wymagałaby także zmiany systemu zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Biorąca udział w posiedzeniu przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zastępca dyrektora departamentu dróg publicznych poinformowała, że prowadzone są w tej sprawie rozmowy z samorządami jako zarządcami tych dróg. W sprawie stanu polskich dróg nie udało się po raz kolejny uzyskać informacji w sprawie zamknięcia lub remontu drogi A18. Droga ta ma zostać uwzględniona w najnowszych planach resortu w sprawie budowy i remonty dróg krajowych, jednak na tym etapie prac i planowania nie jest jeszcze możliwe podanie konkretnych decyzji w sprawie tego odcinaka drogi – poinformowała Pani Dyrektor z MIiB.

Kolejnym omawianym podczas prac Zespołu tematem był sposób sankcjonowania naruszeń w zakresie przekroczenia dopuszczalnych mas i nacisków, który rozróżniałby wysokość kary w zależności od wysokości przekroczenia nacisku osi.

Podczas spotkania zaprezentowano również założenia Krajowej Strategii Kontroli oraz odpowiedzi na zgłoszone przez stronę społeczną pytania w tym zakresie.

Spotkanie zakończono deklaracją dalszych prac w ramach Zespołu ds. prawnych/zezwoleń i ds. międzynarodowych przy Społecznej Radzie Konsultacyjnej.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD