Postulaty OZPTD do Parlamentu i Władz centralnych

21.07.2015

Postulaty Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego kierowane do Parlamentu i Władz centralnych dla poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:

 1. Rozwiązanie problemu płacy minimalnej w Niemczech i innych państwach członkowskich stanowiącego barierę w swobodnym świadczeniu usług transportowych w Unii Europejskiej oraz przeciwdziałanie tworzeniu protekcjonistycznych warunków wykonywania transportu przez przewoźników krajowych tych państw.
 2. Zakończenie dyskusji i podjęcie decyzji w sprawie ryczałtów za nocleg w kabinie pojazdu w aspekcie uchwały Sądu Najwyższego oraz pilne określenie warunków technicznych dla kabin sypialnych w samochodach ciężarowych.
 3. Szkolenie zawodowe kierowców – wznowienie prac nad utworzeniem szkolnictwa zawodowego w zawodzie kierowca wpisanie zawodu kierowca samochodu ciężarowego do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 4. Zmiana zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w celu uzyskania efektu ograniczenia ilościowego i poprawy jakości firm rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego.
 5. Wprowadzenie ostrzejszych przepisów karnych w celu skutecznego ograniczania ilości i likwidowania podmiotów funkcjonujących w szarej strefie
 6. Szybkie podjęcie decyzji co do bieżącej polityki zezwoleń w stosunku do Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś - wypracowanie rozwiązania w zakresie kontyngentu zezwoleń dwustronnych dla Federacji Rosyjskiej i Białorusi na rok 2015 i 2016, z uwzględnieniem redukcji kontyngentu zezwoleń EKMT.
 7. Ograniczenie skutków embarga rosyjskiego na towary unijne oraz negatywnych konsekwencji tego działania na transport drogowy w Polsce w tym zatrzymanie tranzytu przez Polskę towarów objętych embargiem.
 8. Zatrzymanie na obszarze Polski nielegalnego kabotażu wykonywanego przez przewoźników spoza Unii Europejskiej.
 9. Zintensyfikowanie kontroli wykonywania przewozów (załadunek do krajów trzecich) przez przewoźników zagranicznych w szczególności nieunijnych na terytorium RP.
 10. Wprowadzenie obowiązku wymagania przez załadowcę zezwolenia na przewóz (w szczególności zezwolenia na przewóz do kraju trzeciego) oraz wprowadzenie sankcji za nieprzestrzeganie tego obowiązku.
 11. Uruchomienie zintegrowanego elektronicznego systemu kontroli zezwoleń zagranicznych.
 12. Uruchomienie zwrotu pobieranej akcyzy od paliwa kupowanego przez przewoźników drogowych oraz ograniczenie wwozu na terytorium Polski paliwa w ilości większej niż 200 litrów bez opłat celnych i podatków.
 13. Zmian zasad pobierania podatków od środków transportowych od zestawów ciągnik siodłowy plus naczepa.
 14. Zmiana przepisów w zakresie relacji pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą a naciskiem osi w przypadku pojazdów nienormatywnych:
     a) zmiana definicji ładunku niepodzielnego,
     b) wprowadzenie dla wszystkich przewozów nienormatywnych analogicznych zasad jak przy przewozie materiałów sypkich,
     c) wprowadzenie nowych zasad odpowiedzialności za przekroczenie w pojeździe nacisku na oś.
 15. Wprowadzenie w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów - warunków dla przyczepy bez sprzęgu stałego – pojazdy do wywozu drewna – przyczepy samosterujące.
 16. Ustalenie nowej klasyfikacji dróg w zależności od dopuszczalnych nacisków osi (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe) zapewniających dostęp do pełnej infrastruktury drogowej dla pojazdów o nacisku osi 11,5 ton.
 17. Zmiana zasad płatności podatku VAT poprzez wprowadzenie zasady: VAT płatny jedynie od faktur zapłaconych.
 18. Ustalenie nowej klasyfikacji dróg w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków osi (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe) oraz zapewnienie dostępu do całej infrastruktury drogowej dla pojazdów o nacisku osi 11,5 tony bez dodatkowych zezwoleń.
 19. Rozwój ciągów komunikacyjnych w Polsce umożliwiających sprawne przemieszczanie się pojazdów transportu drogowego w tym zachowania ciągłości szlaków drogowych o nacisku osi do 11,5 tony.
 20. Zmiana odpowiedzialności za naruszenia w systemie opłat za drogi – nowy podział odpowiedzialności pomiędzy kierowcę i przedsiębiorcę
 21. Dokończenie budowy autostrady A2 do granicy RP Koroszczynie.
 22. Zamknięcie zniszczonej nie gwarantującej bezpiecznej jazdy południowej jezdni drogi A18 (70-cio kilometrowy odcinek, od granicy polsko-niemieckiej w Olszynie w kierunku Wrocławia – do węzła w Golnicach) lub zawieszenie pobierania opłat na tym odcinku drogi jako nie spełniającym wymagań bezpieczeństwa użytkowania przez przewoźników drogowych.
 23. Przegląd i weryfikacja uprawnień organów kontrolnych wykonujących kontrolę transportu drogowego i przedsiębiorstw transportu drogowego. (permanentne kontrole, dublowanie się kontroli i kompetencji w tym zakresie).
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD