Rozmowy w Ministerstwie o problemach w transporcie drogowym

31.03.2017

Dnia 28 marca br. na zaproszenie Pana Ministra Jerzego Szmita odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa spotkanie przeznaczone na omówieniu warunków funkcjonowania branży transportu drogowego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele OZPTD Litwiński Piotr Przewodniczący OZPTD, Olechnicki Andrzej Wiceprzewodniczący OZPTD, Nowrotek Andrzej Wiceprzewodniczący OZPTD, Ziaja Tomasz Członek Zarządu Sekretarz Związku, Łobaza Adam Członek Zarządu Skarbnik oraz Bogdanowicz Andrzej Dyrektor Generalny. Liczna reprezentacja naszej organizacji na spotkaniu była związana z odbywającym się w tym dniu w Warszawie posiedzeniu Zarządu Głównego OZPTD na temat możliwości rozwiązywania problemów przewoźników drogowych w dialogu prowadzonym ze stroną rządową. Podczas spotkania w ministerstwie zgodnie z propozycja Pana Ministra Szmita omawiano w szczególności:

  • niemieckie i francuskie przepisy w sprawie płacy minimalnej;
  • zasady wynagradzania kierowców w transporcie międzynarodowym;
  • zasady przewozu drewna dłużycowego.

Przewodniczący Piotr Litwiński poruszył sprawę kształcenia w zawodzie kierowca-mechanik. Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki wskazał na ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw transportu drogowego w kontekście wzrostu kosztów pracy jakie proponują przedstawiciele organizacji związkowych kierowców. W dyskusji na ten temat przypominał postulat OZPTD „zwrotu akcyzy od zakupionego w kraju paliwa” oraz wskazał, że powinien to być sposób na obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw. Przygotowane już wcześniej przez kolegę Olechnickiego opracowanie na ten temat, przekazane do ministerstwa finansów wyraźnie wskazywało na wymierne korzyści finansowe dla obu stron (strony rządowej oraz przewoźników drogowych) wynikające ze zwiększonych zakupów paliwa na terytorium Polski. Z głosem wspierającym i dodatkową argumentacją w prowadzonej dyskusji uczestniczyli aktywnie pozostali członkowie Zarządu. Jako sprawę szczególnie ważną przedstawiono nadal trwające problemy w przewozie drewna dłużycowego i zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych pojazdom, które je przewożą. Resort poinformował, że opracowane zostało rozporządzenie w sprawie mocowanie ładunków w tym drewna, które ma być krokiem w stronę rozwiązania problemu. Kolega Adam Łobaza, który aktywnie uczestniczy w dialogu prowadzonym w tej sprawie na podkarpaciu wskazał, że jest to krok w dobrą stronę jednak niewystarczający do systemowego rozwiązania sprawy. Następnie Przewodniczący Piotr Litwiński przypominał i omówił zebranym listę 7 postulatów OZPTD jakie Związek skierował w grudniu 2015 roku do ministerstwa. W dyskusji na te tematy ustalono, że podjęte działania które przynoszą pierwsze pozytywne efekty, dotyczą wyłącznie szkolenia w zawodzie kierowca-mechanik oraz określenia nowych odcinków dróg krajowych o dopuszczalnym nacisku osi 11,5 tony. Przedstawiciele MIB w sprawach poruszonych w dyskusji o postulatach, a niebędących w kompetencji resortu, zwrócą się do innych ministerstwa z wnioskiem o zajęcie stanowiska. W podsumowaniu spotkania przedstawiciele OZPTD wskazali na potrzebę większej aktywności departamentu transportu drogowego w rozwiązywanie problemów branży oraz podziękowali Panu Ministrowi Jerzemu Szmitowi za zorganizowane spotkanie i możliwość wymiany poglądów na bieżące problemy o których rozwiązanie pytają członkowie zrzeszeni w OZPTD. Pan Minister Szmit podkreślił, że branża transportu drogowego ma szczególnie duże znaczenie dla rozwoju naszej gospodarki i jest cały czas wspierana przez działania resortu infrastruktury i budownictwa. Jednak wiele problemów i zgłaszanych postulatów ma charakter interdyscyplinarny, dlatego ich rozwiązanie lub spełnienie wymaga konsultacji i decyzji wielu ministerstw.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD