Dnia 31 lipca 2020 r został opublikowany "PAKIET MOBILNOŚCI"

03.08.2020
Dnia 31 lipca 2020 r został opublikowany

Przyjęty przez Parlament Europejski dnia 8 lipca „Pakiet Mobilności I” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE nr L249. Link pod którymi znajdują się opublikowane akty prawne: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=PL

Po upływie 20 dni od publikacji tzn. od 20 sierpnia br. zaczną obowiązywać:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów;

Po upływie 18 miesięcy zaczną obowiązywać:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym;
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012

Szczegóły przyjętych rozwiązań prawnych regulujących pracę kierowców oraz zasady wykonywania transportu w okienku „ekspert ma głos

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD