Konferencja „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym”

12.06.2017

Dnia 08 czerwca 2017 r w Bednarach odbyła się organizowana przez Związek konferencja pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Alvina Gajadhura, poświęcona bezpieczeństwu w transporcie drogowym. W konferencji wzięła udział ponad stu osobowa grupa przedsiębiorców transportowych z całego kraju, członków i sympatyków OZPTD. Konferencję otworzył i przywitał gości Przewodniczący OZPTD Pan Piotr Litwiński. Następnie głos zabrał i przekazał ważne informacje, w imieniu Ministra Andrzeja Adamczyka, Dyrektor Gabinetu Politycznego Pan Łukasz Smółka. W swoim wystąpieniu podkreślił wysoką rangę wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu i transportu drogowego.

Kolejne wystąpienie miała Pani Europoseł Krystyna Łybacka, która omówiła bieżące prace w Parlamencie Europejskim wskazując na skierowany przez Komisję Europejska pod obrady posłów pakiet przepisów zawarty w „Pakiecie mobilności”. Pani Europoseł podkreśliła znaczenie tych przepisów dla utrzymania pozycji polskiego transportu w Europie oraz zagrożenia jakie niosą za sobą przedstawione projekty w sprawie delegowania kierowców. Pani poseł Krystyna Łybacka poinformowała zebranych o osiągnięciu porozumienia ponad partyjnego w sprawie obrony naszych interesów przez polskich europosłów bez względu na opcję polityczną. Do komisji opracowującej stanowisko dla Europarlamentu w tych sprawach wskazany został Pan Poseł Bogusław Liberadzki. Kandydatura uzyskała poparcie wszystkich polskich polityków. Pani Poseł Łybacka zaapelowała o aktywne włączenie się wszystkich organizacji zrzeszających przewoźników drogowych w proces lobbowania za kształtem nowych przepisów tak żeby uwzględniały polską rację stanu. W podsumowaniu swojej wypowiedzi Pani Poseł bardzo pozytywnie i wysoko oceniła zaangażowanie polskich władz w tym ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w prowadzony proces legislacyjny i walkę o polskie interesy transportowe.

Następnie głos zabrał i przedstawił tematykę bezpieczeństwa transportu oraz rolę inspekcji transportu drogowego w utrzymaniu tego bezpieczeństwa, Główny Inspektor Pan Alvin Gajadhur. GITD w swojej prezentacji omówił strategiczne działania inspekcji oraz plany reorganizacji tej służby tak żeby mogła sprawniej wykonywać swoje zadania. W krótkiej dyskusji po wystąpieniu przewoźnicy wskazali na pilną potrzebę jeszcze większej aktywizacji działań ITD na polu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz szarej strefy, także w działaniach przewoźników zagranicznych. Działania tych firm nie tylko łamią zasady wolnej konkurencji ale też stwarzają szczególne zagrożenia dla bezpieczeństwa wykonywanych operacji transportowych. Przekroczenia ładowności pojazdów nawet ponad dwukrotnie powyżej dopuszczalnej masy całkowitej oraz zły stan techniczny pojazdów to najczęściej stwierdzane przypadki łamania prawa w czasie „nocnych nielegalnych przewozów”. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Aleksander Żołędziowski przedstawił szczegółową informację na temat kontroli przewozów w  Województwie Wielkopolskim. Województwo wielkopolskie ze względu na swój duży obszar oraz liczne centra logistyczno–produkcyjne jest terenem dużej aktywności transportowej zarówno w ruchu lokalnym jak i tranzytowym. Inspektorzy w tym rejonie mają szczególnie dużo zadań także z racji przebiegających tam głównych szlaków komunikacyjnych.

W kolejnych wystąpieniach pani Karolina Dankowska z Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Pan Mariusz Wasiak z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji omówili sytuację na polskich drogach przedstawiając statystykę zdarzeń drogowych ze szczególnym uwzględnieniem danych o udziale w zdarzeniach drogowych pojazdów wykonujących transport drogowy.

Po pierwszych wystąpieniach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych dla zasłużonych przedsiębiorców i działaczy OZPTD. Odznaczeni zostali:

  • Srebrnym krzyżem zasługi - Pan Kałucki Kazimierz
  • Złotym Medalem za Długoletnią Służbę – Panowie Borko Stefan, Szczotka Tadeusz, Wądołowski Stanisław, Medwecki Witold, Goguła Aleksander, Folwaczny Franciszek, Cynka Edward, Kaczmarek Leon, Kohyt Krzysztof, Kuszilek Andrzej, Tomaszewski Roman.

Odznaczenia wręczyła Wicewojewoda Wielkopolski Pani Marlena Maląg. Pani Wojewoda pogratulowała odznaczonym oraz życzyła dalszych sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy i działalności.

Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk wyróżnił odznaczeniami „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej” – Panów: Rojek Jarosław, Wieczorek Marek, Tomaszewicz Dariusz, Barwulski Piotr, Ścibor Zbigniew oraz Knop Dariusz. Odznaczenia w imieniu Ministra wręczył Pan Łukasz Smółka Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur.

W drugiej części konferencji wystąpił prof. nzw. dr hab. inż. Pan Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, który przedstawił w swoim wykładzie aspekty wynikające z uwarunkowań psychofizycznych, w tym oddziaływania czynników zewnętrznych i wewnętrznych takich jak stres oraz negatywne doświadczenia życiowe i zawodowe w odniesieniu do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i transporcie drogowym. Zaznaczył że nawet pojedyncze sytuacje stresogenne mają decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze.

Kolejny wykład poświęcony był roli i znaczeniu wyszkolenia kierowców zawodowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i transporcie drogowym. Zagadnienie przedstawił Starosta Gostyniński Pan Tomasz Matuszewski, ekspert w sprawie szkolenia i egzaminowania, wieloletni egzaminator oraz wykładowca na kursach szkolenia i doskonalenia kadr dla transportu drogowego. Starosta Gostyniński utworzył w podlegającej jego starostwu szkole zawodowej jedną z pierwszych klas, kształcącą w zawodzie kierowca mechanik po wznowieniu tego zawodu w szkolnictwie zawodowym. W swoim wykładzie przedstawił problematykę związaną z trudnościami jakie napotyka samorząd powiatowy przy uruchamianiu szkolenia zawodowego kierowców mechaników. Nawiązując do tematyki konferencji omówił szczegółowo kluczowe determinanty procesu szkolenia kierowców oraz ich wpływ na bezpieczne zachowania na drodze przyszłych kierowców.

Konferencja połączona była z przeprowadzeniem corocznego konkursu „Wielkopolski kierowca zawodowy 2017”. W czasie kiedy obradowali przedsiębiorcy transportowi, kilkudziesięciu kierowców zmierzyło się w zawodach o tytuł mistrza kierownicy. Była to już czwarta edycja tego konkursu. Merytorycznie organizację konkursu i jego przeprowadzenie wykonali inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) w Poznaniu. Honorowy patronat nad konkursem objął Główny Inspektor Transportu Drogowego. Zmagania kierowców odbywały się w Sobiesław Zasada Centrum w Bednarach. Warunki ośrodka doskonalenia techniki jazdy doskonale sprzyjały rozegraniu konkurencji konkursowych. Konkurs składał się z części teoretycznej - testów oraz części praktycznej. Do ścisłego finału konkursu po przeprowadzonych testach pisemnych sprawdzających wiedzę z przepisów ruchu drogowego, transportu oraz bezpieczeństwa wykonywania pracy kierowcy zakwalifikowano 16 kierowców. Rywalizowano w dwóch kategoriach: samochodu ciężarowego z przyczepą (kat. C+E) i  autobusu (kat. D). Wszyscy startujący musieli zaliczyć konkurencje: z pierwszej pomocy, jazdy na placu manewrowym oraz jazdy ekonomicznej po torze. Z dziewięciu kierowców autobusów, którzy przeszli część praktyczną, pierwsze miejsce zajął Pan Wojciech Klarzyński, drugie Pan Maciej Sarnowski, a trzeci miejsce Pan Paweł Kukuła. W kategorii samochodów ciężarowych najlepszy okazał się Pan Krzysztof Rybiński, drugie miejsce zajął Pan Sebastian Mikita natomiast trzeci był Pan Ariel Kosztowny. Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe puchary oraz nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe ufundował Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie. Niezależnie od konkurencji konkursowych w konkursie głównym, przeprowadzony został konkurs o tytuł „Mistrza kierownicy” i puchar Przewodniczącego OZPTD. To zaszczytne wyróżnienie po konkursie jazdy sprawnościowej i prezentacji umiejętności panowania nad pojazdem w warunkach specjalnych uzyskał Pan Jankowiak Andrzej. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok na finał konkursu Wielkopolski Kierowca Zawodowy 2018.

Konferencja i konkurs były okazją do zwrócenia uwagi na obecne trendy w kwestii bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w odniesieniu do branży transportowej. Przedstawiane przez prelegentów informacje były bardzo dobrze odbierane przez jej uczestników i nagradzane oklaskami.

W przeddzień konferencji odbyło się w Gnieźnie w Hotelu Nest sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD. Zgromadzenie wysłuchało sprawozdania Zarządu Głównego Związku oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2016. Po dyskusji nad sprawozdaniami oraz bieżącymi problemami, z którymi muszą zmierzyć się władze Związku sprawozdania zostały przyjęte przez delegatów a Zarząd Główny uzyskał absolutorium do dalszego działania.

Właściwe zorganizowane wszystkich przedsięwzięć było możliwe wyłącznie dzięki udziałowi firm partnerów, które wspierają działania Związku w realizacji celów statutowych. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje zaangażowanie firmy IVECO Polska strategicznego partnera OZPTD, która zaprezentowała po raz pierwszy w Polsce nowatorskie rozwiązania techniczne zastosowane w swoich nowych pojazdach oraz nowy sposób zasilania gazowego pojazdów ciężarowych. Firma IVECO podpisała ze Związkiem umowę o współpracy, która przewiduje także szczególne zasady zakupu pojazdów marki IVECO dla członków Związku.

Nasze działania wspierały także firmy: E100, Galicja Brokers, Hussar Angels, Unimetal, Continental, Marathon, Inter Cars. Wszystkim firmom serdecznie dziękujemy za wspierania działań OZPTD.

Szczególne podziękowania dla Sobiesław Zasada Centrum w Bednarach za wsparcie organizacyjne i możliwość przeprowadzenia konferencji i konkursu na tym wspaniałym obiekcie.

Piękna pogoda oraz piknik transportowców kończący imprezę wprawiły wszystkich w dobry nastrój oraz dawały chwile relaksu w oderwaniu od codziennych trudnych działań.

 

Reportaż - OZPTD promuje bezpieczeństwo

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD