Konferencja OZPTD w Samociążku k/Koronowa

22.06.2018

W Samociążku w dniu 14 czerwca 2018 r. odbyła się zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego konferencja pod tytułem „Polski transport drogowy kontra nowe regulacje ograniczające dostęp do rynku”. Honorowymi gośćmi konferencji byli przedstawiciele Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy. W konferencji wzięła udział liczna reprezentacja przewoźników drogowych członków Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych oraz uczniowie klasy „kierowca-mechanik” z Zespołu Szkół Samochodowych z Bydgoszczy.

Pani Dyrektor Gabinetu GITD przedstawiła uczestnikom konferencji aktualne prace i działania inspekcji w ramach ERC oraz dwustronnych relacji z państwami UE. Dyrektor Biura Nadzoru omówił najczęściej występujące uchybienia w wykonywaniu działalności transportowej oraz zapoznał zebranych z nowoprzyjętą ustawą o transporcie drogowym, która zmienia taryfikator kar oraz zasady odpowiedzialności za przewinienia występujące przy wykonywaniu przewozów. Przedstawiciel PIP omówił prowadzone w UE prace nad zmianą przepisów socjalnych i o delegowaniu pracowników natomiast przedstawiciel firmy ZETO Koszalin przedstawił uczestnikom konferencji zagadnienia ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie transportowym.

Po zakończonych prezentacjach uczestnicy konferencji w prowadzonej dyskusji omawiali bieżące problemy w wykonywaniu działalności transportowej. Dyskusję podsumował przewodniczący Związku Pan Piotr Litwiński następnie sformułowano wnioski z tematów podnoszonych na konferencji:

  1. Reforma systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców zawodowych – nowe zasady szkolenia powinny przygotowywać kandydata do kierowania pojazdem powszechnie wykorzystywanym w transporcie drogowym - egzaminy powinny być prowadzone wyłącznie przez egzaminatorów posiadających faktyczne umiejętności do kierowania pojazdem egzaminacyjnym.
  2. Szkolenia okresowe należy przekazać do realizacji przedsiębiorcom zatrudniającym kierowców z ukierunkowaniem na wykorzystanie rzeczywistych warunków wykonywania zawodu. Przedsiębiorcy mogliby zlecać to szkolenie organizacjom branżowym do których należą, specjalizujących się w szkoleniu kierowców na potrzeby rynku pracy. Należy wykluczyć możliwość pseudo szkolenia na parkingach, gdzie można zaświadczenie o odbytym szkoleniu kupić za kilkadziesiąt złotych.
  3. Udostępnienie szerokiej sieci szlaków drogowych dla pojazdów o nacisku osi 11.5t, z każdorazową możliwością dojazdu takich pojazdów do miejsc załadunku, wyładunku oraz baz eksploatacyjnych bez względu na rodzaj drogi jakimi one się poruszają.
  4. Pilne wprowadzenie ułatwień w przyjmowaniu do pracy obcokrajowców (uproszczenie i skrócenie procedur, które obecnie trwają nawet do 7 miesięcy).
  5. Wprowadzenie przepisów umożliwiających zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa oraz ograniczenie wwozu paliwa do 200 litrów zza wschodniej granicy co pozwoli utrzymać konkurencyjność polskiego transportu w stosunku do przewoźników znacznie tańszego paliwa z Federacji Rosyjskiej lub Białorusi.
  6. Wprowadzenie zasady płatności podatku VAT, że jest on płatny dopiero po otrzymaniu zapłaty za wykonaną usługę.
  7. Zmienić przepisy dotyczące podatku od środków transportowych tak żeby był płatny tylko od pojazdów silnikowych.
  8. Oprotestować i zgłosić poprawki w Senacie do nowo przyjętej zmiany do ustawy o transporcie drogowym w celu urealnienia wysokości kar po implementacji rozporządzenia 403.
  9. Zawieszenie pobierania opłat drogowych na zniszczonych odcinkach dróg do czasu ich remontu lub przebudowy w szczególności na drodze A18
  10. Zmiana przepisów i objęcie kontrolą ITD wszystkich przewozów rzeczy i osób z uwzględnieniem pojazdów ciężarowych do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej oraz zarobkowych przewozów osób pojazdami samochodowym przeznaczonymi do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą.

Podjęcie tych inicjatyw i działań jest niezbędne dla utrzymania kondycji polskiego transportu drogowego oraz przywrócenia jego konkurencyjności na rynku europejskim co będzie miało bezpośredni wpływ na zapobieżenie fali bankructw i likwidacji firm z powodu złej kondycji finansowej.

Przeprowadzona na konferencji debata przy udziale ekspertów i znawców unijnego rynku transportowego wskazała na szkodliwość administracyjnego kształtowania warunków ekonomicznych zarówno przez przyjmowanie nowych przepisów Unijnego jak i krajowych.

Nowe zasady delegowania i zatrudniania pracowników, zmienione zasady odpowiedzialności przewoźników drogowych za popełniane wykroczenia w czasie wykonywania działalności transportowej wymuszają konieczność wzmożonej aktywności władz w celu przygotowania mechanizmów wsparcia dla naszej branży.

Uczestnicy konferencji jednogłośnie poparli sformułowane wnioski oraz uchwalili, że odpowiednie pismo w tej sprawie zawierające postulaty z konferencji zostanie skierowane do Kancelarii Premiera oraz właściwych ministerstw.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD