KREPTD - Uruchomienie rejestru przewoźników.

24.09.2017

„GITD uruchomił Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył pracę nad podstawową wersją Systemu Teleinformatycznego "KREPTD", dedykowanego do obsługi Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.  U. z 2016 r. poz. 1935) - ma zostać uruchomiony w dniu 30 listopada 2017 r.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w bardzo krótkim okresie (4 miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą) wytworzone zostały wszystkie usługi niezbędne do wymiany gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskie w ramach ogólnoeuropejskiej bazy danych European Register of Road Transport Undertakings (ERRU) – podkreśla Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.”

http://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/gitd-uruchomil-krajowy-rejestr-elektroniczny-przedsiebiorcow-transportu-drogowego-kreptd

„Zakończenie prac nad wersją podstawową ST KREPTD nie oznacza końca projektu związanego z budową i wdrożeniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zawarta w dniu 8 maja 2017 r. umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, a Wykonawcą przewiduje bowiem udostępnienie w kolejnych etapach realizacyjnych projektu aplikacji ułatwiających przekazywanie danych do rejestru przez uprawnione organy, a także połączenie ST KREPTD z innymi rejestrami państwowymi (CEIDG, KRS, REGON itd.)” - dodaje Główny Inspektor

KREPTD - Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego - do jego utworzenia Polskę obligowały akty prawa europejskiego m.in. rozporządzenie 1071/2009 i decyzje wydane przez Komisję Europejską z 2009 i 2010 roku. Rejestr powinien powstać w 2011 roku, jednak Sejm RP ustanowił jego kształt dopiero w dniu 4 listopada 2016 nowelizując ustawę o transporcie drogowym.

Rejestr składać się będzie z trzech ewidencji:

  1. przewoźników drogowych (przedsiębiorców posiadających uprawnienie do wykonywania transportu drogowego);
  2. poważnych naruszeń określonych w rozporządzeniu WE 1071/2009 wpływających na wymóg spełnienia/posiadania dobrej reputacji przewoźnika;
  3. osób zarządzających transportem z zaznaczaniem osób uznanych za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi.

W ewidencji przewoźników będą znajdowały się podstawowe dane dotyczące przedsiębiorcy (NIP, REGON, adres), informacje dotyczące zezwolenia/licencji (status zezwolenia, ważność licencji nr wypisów, itd. …) oraz liczba pojazdów objętych licencją. W przypadkach spółek rejestrowanych w KRS także dane dotyczące przedstawiciela prawnego. Bardzo oczekiwaną informacją będą dane dotyczące osoby zarządzającej transportem. Ta informacja pozwoli zweryfikować prawo tych osób do faktycznego zarządzania operacjami transportowymi w firmie.

W ewidencji naruszeń będą znajdować się dane dotyczące przedsiębiorcy, u którego stwierdzono naruszenia szeroko rozumianych przepisów transportowych stwierdzone nie tylko przez polskie, ale także inne europejskie służby kontrolne. W tym rejestrze będą także informacje dotyczące naruszeń przypisanych do osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie. Gromadzone będą dane dotyczące liczby i charakteru naruszeń oraz informacje dotyczące państw, w których miały miejsca te naruszenia. Na podstawie tych informacji organ właściwy do wydawania uprawnień będzie podejmował decyzje o cofnięciu lub utrzymaniu dobrej reputacji pomimo wystąpienia naruszeń.

W ewidencji osób niezdolnych do zarządzania transportem znajdować się będą informacje dotyczące osoby niezdolnej do zarządzania transportem, nałożone na tą osobę sankcje oraz dane dotyczące jej certyfikatu kompetencji zawodowych. Służby kontrolne i inne uprawnione organy będą miały także dostęp do danych dotyczących zastosowanych środków rehabilitacyjnych oraz informacji na jaki okres nałożono decyzję o niezdolności do zarządzania transportem.

Czy służby kontrolne od 1 grudnia 2018 roku uzyskają pełnosprawne i funkcjonalne narzędzie, które pozwoli na skuteczniejszą walkę z nieuczciwymi firmami oraz szarą strefą? Czy ten nadzór usprawni walkę z nieuczciwą konkurencją? Kibicujemy, żeby tak było.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD