Piąty pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi.

11.04.2022

W dniu 8 kwietnia 2022 r. zostały opublikowane akty normatywne stanowiące piąty pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i Białorusi. 

Uwaga: Niżej wymienione zakazy nie dotyczą przewoźników drogowych z Polski ani z innych państw członkowskich czy państw trzecich, oczywiście za wyjątkiem Rosji i Białorusi. 

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące wprowadzonych sankcji:

Rozporządzenie 2022/576 (w art. 3l ust. 1) wprowadza zakaz wykonywania transportu drogowego towarów na terytorium Unii Europejskiej, w tym tranzytu, przez przedsiębiorców transportu drogowego z siedzibą w Rosji

Do przedmiotowego zakazu przewidziano okres przejściowy tj. do 16 kwietnia 2022 r. do transportu towarów rozpoczętego przed dniem 9 kwietnia 2022 r. nie stosuje się przedmiotowego zakazu transportu drogowego, pod warunkiem, że pojazd przedsiębiorstwa transportu drogowego:

a) znajdował się już na terytorium UE w dniu 9 kwietnia 2022 r. lub 

b) musi przejechać tranzytem przez UE, aby powrócić do Rosji.

Zakaz transportu drogowego nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Zakaz transportu drogowego nie obejmuje transportu

a) poczty w ramach usługi powszechnej; 

b) towarów przewożonych tranzytem przez UE między Obwodem Kaliningradzkim a pozostałym terytorium Rosji, pod warunkiem że transport takich towarów nie jest w inny sposób zakazany.

Ponadto właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na wykonanie transportu towarów przez przedsiębiorcę transportu drogowego z siedzibą w Rosji, jeżeli właściwe organy ustaliły, że taki transport jest niezbędny: 

a) w celu zakupu, przywozu lub transportu do UE gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza; 

b) w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy, a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z rozporządzeniem; 

c) w celach humanitarnych; 

d) w celu funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych UE i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym; lub 

e) w celu przekazania lub wywozu do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.

Ponadto w zakresie transportu morskiego rozporządzenie Rady UE 2022/576 przewiduje zakaz dostępu do portów Unii Europejskiej, w tym portów Rzeczypospolitej Polskiej, statków zarejestrowanych pod banderą Rosji, w tym jachtów i łodzi rekreacyjnych

Zakaz ten obowiązuje po dniu 16 kwietnia 2022 r. i ma zastosowanie również do statków, które zmieniły swoją rosyjską banderę na banderę innego państwa po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, w dniu 24 lutego 2022 r. Należy jednak pamiętać, że zakaz ten nie będzie miał zastosowania w przypadku statków potrzebujących pomocy, zmuszonych do awaryjnego zawinięcia do portu ze względów bezpieczeństwa morskiego lub w celu ratowania życia na morzu.

Przyjęte przepisy wprowadziły również zakaz dla przedsiębiorców transportu drogowego mających siedzibę na Białorusi dokonywania transportu drogowego towarów na terytorium UE, w tym tranzytu.

Nie ma on jednak zastosowania do przedsiębiorców transportu drogowego przewożących przesyłki pocztowe w ramach świadczenia usługi powszechnej. Ponadto organy państwa członkowskiego UE mogą wprowadzić wyjątki od ww. zakazu, o ile zostaną spełnione określone warunki. Państwa członkowskie mogą zezwolić na przewóz towarów przez przedsiębiorstwo transportu drogowego mające siedzibę na Białorusi, jeżeli właściwe organy ustalą, że taki przewóz jest konieczny do: 

a) zakupu, przywozu lub transportu do UE gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza; 

b) zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy; lub 

c) w celach humanitarnych; lub 

d) funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich na Białorusi, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych na Białorusi korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym. 

Podobnie jak w przypadku Rosji w odniesieniu do zakazu transportu drogowego dla przedsiębiorców z Białorusi wprowadzono okres przejściowy i w konsekwencji do 16 kwietnia 2022 r. zakaz ten nie ma zastosowania do transportu towarów, który rozpoczęto przed 9 kwietnia 2022 r., pod warunkiem że pojazd przedsiębiorstwa transportu drogowego: 

  • znajdował się na terytorium Unii już w dniu 9 kwietnia 2022 r. lub 
  • musi przedostać się tranzytem przez terytorium Unii, aby powrócić na Białoruś.
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD