Pismo Ministra Infrastruktury w sprawie obowiązku wymiany tachografów w międzynarodowych przewozach drogowych wykonywanych na terytorium Unii Europejskiej

19.03.2024
Pismo Ministra Infrastruktury w sprawie obowiązku wymiany tachografów w międzynarodowych przewozach drogowych wykonywanych na terytorium Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 165/20141) od dnia 21 sierpnia 2023 r. pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy w jednym z państw członkowskich UE, którymi są wykonywane przewozy drogowe objęte przepisami rozporządzenia (WE) nr 561/20062), a w konsekwencji rozporządzenia (UE) nr 165/2014, muszą być wyposażone w tachograf inteligentny drugiej wersji (G2V2), zgodny z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/12283) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/9804).

Mając na względzie konieczność zapewnienia przewoźnikom drogowym i uprawionym warsztatom odpowiedniego czasu na wymianę dotychczas zainstalowanych tachografów analogowych, cyfrowych pierwszej generacji (G1) oraz inteligentnych pierwszej wersji (G2V1) na tachografy G2V2, prawodawca unijny ustalił określony harmonogram ich wymiany. Cały proces, podzielony na poszczególne etapy, ma zostać zakończony w dniu 18 sierpnia 2025 r., natomiast terminy graniczne wymiany poszczególnych typów i wersji tachografów zostały wskazane w rozporządzeniu (UE) nr 165/2014, znowelizowanym przepisami rozporządzenia (UE) 2020/10545), wchodzącego w skład tzw. Pakietu Mobilności I.

Obowiązek wymiany tachografów w międzynarodowych przewozach drogowych wykonywanych na terytorium Unii Europejskiej, w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie rejestracji użytkowanego pojazdu, przewidziany w art. 3 ust. 4rozporządzenia (UE) nr 165/2014 przedstawia się w następujący sposób:

  • do dnia 31 grudnia 2024 r. należy obowiązkowo wymienić tachografy najstarsze, czyli tachografy analogowe oraz tachografy G1, natomiast
  • do dnia 18 sierpnia 2025 r. należy wymienić pozostałe tachografy, tj. tachografy G2V1.

W związku z nieuchronnie zbliżającym się pierwszym etapem retrofittingu tachografów Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu przy Komisji Europejskiej (KE DG MOVE) przygotowała i rozesłała do państw członkowskich UE stosowną notę poświęconą ww. kwestii (w załączeniu). Ww. nota ma na celu uniknięcie trudności w zakresie wymiany tachografów przez przedsiębiorców transportowych mających siedzibę w poszczególnych państwach członkowskich UE. Utrudnienia związane z niewystarczającą podażą tachografów G2V2 były bowiem bardzo odczuwalne dla branży w początkowym okresie produkcji tych urządzeń i wprowadzania ich na rynek w ubiegłym roku.

Z informacji przekazanych przez Komisję wynika także, że producenci tachografów podjęli odpowiednie środki w zakresie procesu przemysłowego, aby poradzić sobie z przewidywanym wzrostem popytu na tachografy G2V2. Wedle szacunków KE DG MOVE, do końca 2024 r. w całej Unii Europejskiej kilkaset tysięcy pojazdów będzie podlegało procesowi obowiązkowej wymiany tachografów, a do dnia 18 sierpnia 2025 r. kolejne kilkaset tysięcy.

W opinii Komisji, odwlekanie w czasie wizyty w zatwierdzonym warsztacie może prowadzić do wydłużenia czasu oczekiwania na wymianę tachografu, w związku zgwałtownym wzrostem zapotrzebowania na ww. usługi w okresie bezpośrednio poprzedzającym terminy wskazane w przepisach unijnych.

W przedmiotowej nocie Komisja odnotowuje również, że dostępność tachografów G2V2 aktualnie nie stanowi problemu, niemniej zauważa, że przedstawiciele szeroko rozumianej branży transportowej wyrażają obawy, że obecnie regularne sprawdzenia okresowe tachografów nie są wykorzystywane do celów wymiany tachografów.

W związku z potrzebą uniknięcia niepotrzebnych dodatkowych kosztów związanych z retrofittingiem tachografów po stronie przewoźników drogowych, w tym np. przestojów pojazdów, a także koniecznością zapewnienia wystarczających mocy przerobowych po stronie zatwierdzonych warsztatów i producentów tachografów G2V2, KE DG MOVE zaapelowała do państw członkowskich UE o poinformowanie szeroko rozumianej branży transportowej odnośnie do zbliżających się terminów retrofittingu tachografów oraz opodjęcie działań zmierzających do podniesienia świadomości i zachęcenia przewoźników drogowych do wykorzystywania regularnych przeglądów tachografów również do wymiany tachografów.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 165/2014 tachografy poddaje się regularnym sprawdzeniom okresowym wykonywanym przez zatwierdzone warsztaty. Przeglądy te przeprowadza sięprzynajmniej raz na dwa lata. Wg Komisji, wykorzystanie tego przeglądu do wymiany zainstalowanego tachografu na tachograf G2V2, sprawiłoby, że blisko 80% pojazdów nie musiałoby planować dodatkowej wizyty w zatwierdzonym warsztacie, wyłącznie w celu retrofittingu urządzenia rejestrującego.

Podsumowując, w ocenie KE DG MOVE głównym środkiem, który mógłby usprawnić proces retrofittingu tachografów, jest wykorzystywanie w maksymalnym możliwym zakresie planowanych regularnych przeglądów tachografów i nieczekanie do ostatniej chwili. KE DG MOVE poinformowała również, że w najbliższym czasie wyśle odrębne pismo do przedstawicieli przewoźników drogowych, w którym przypomni o ciążących na nich obowiązkach.

Mając na uwadze powyższe, niniejszym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie powyższych informacji, w tym załączonej noty Komisji Europejskiej w sprawie retrofittingu tachografów, w środowisku transportowym.

Nazwa Rozmiar
Pismo MI ws. retrofittingu tachografów 243 Kb Zobacz
Nota Komisji Europejskiej ws. retrofittingu tachografów 440 Kb Zobacz
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD