Posiedzenie Forum Transportu Drogowego

06.07.2017

W dniu 05 lipca br. odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego. Tematem przewodnim narady była sprawa wynagradzania kierowców w aspekcie obrad trójstronnego zespołu branżowego RDS ds. transportu drogowego i dyskutowanych na nim propozycji zmian systemu wynagradzania kierowców za pracę.

W posiedzeniu wziął udział Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Minister odpowiedzialny za transport drogowy Pan Jerzy Szmit oraz Dyrektor Departamentu transportu drogowego Pan Bogdan Oleksiak.

Prezesi i Przewodniczący kilkudziesięciu organizacji przewoźników uczestników FTD dyskutowali o propozycji ustanowienia dla kierowców zawodowych sektorowej płacy minimalnej oraz przedstawili swoje opinie na temat stanowiska Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego zwiększenia części należności będącej składową w strukturze wynagrodzenia kierowcy podlegającej oskładkowaniu.

Zdaniem Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita propozycja MRPiPS jest racjonalna. Minister zwrócił się do uczestników FTD o podjęcie na ten temat rzetelnej dyskusji ze związkami zawodowymi kierowców. – „Jeśli wypracujemy kompromis, polegający na znalezieniu takich rozwiązań, które z jednej strony nie zrujnują przedsiębiorców, a z drugiej podniosą wśród kierowców poczucie opieki socjalnej, będziemy mieli mocny argument w dyskusji z Komisją Europejską w sprawie płacy minimalnej. Udowodnimy, że jesteśmy w stanie na swoim podwórku rozwiązać trudny problem wynagrodzenia kierowców” powiedział w podsumowaniu swojej wypowiedzi Minister Jerzy Szmit.

„Polski transport międzynarodowy jest w bardzo złej kondycji. Jeśli podniesiemy kierowcom płacę minimalną, będzie to kolejny gwóźdź do trumny naszej branży. Dziś nas na to po prostu nie stać – Taką opinię przedstawił obecny na posiedzeniu Piotr Litwiński Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego. – Płaca minimalna jest w Polsce ustalona i dla wszystkich zawodów powinna być jednakowa. Jeśli chcemy zrobić wyjątek dla kierowców, to można wprowadzić kontrakty, z których zainteresowani sami opłacaliby składki – dodał Piotr Litwiński.

Podsumowując prowadzoną dyskusję można dojść do wniosku, że zebrani są zgodni co do zasady jednolitej płacy minimalnej dla wszystkich zawodów w wysokości obecnie obowiązującej - 2000 zł. oraz jednoznacznie wskazują, że płace kierowców powinny być kształtowane w bezpośredniej relacji pracownik – pracodawca.

Uczestnicy FTD ustalili, że wspólne stanowisko w powyższych kwestiach zostanie ostatecznie wypracowane w najbliższych dniach i przekazane zostanie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD