Postulaty i wnioski OZPTD do działania w latach 2023 – 2024

19.05.2023
 • Renegocjowanie warunków wykonywania przewozów na wschód Europy także w wariancie wypowiedzenia umów dwustronnych z Federacja Rosyjską i Republiką Białoruś;
 • Konsekwentne i skuteczne stosowanie sankcji oraz embarga na transporty towarów do Federacji Rosyjskiej i Białorusi;
 • Ograniczenie możliwości oraz likwidacja rzeczywistych działań obchodzenia nałożonych sankcji poprzez rejestrację na terenie polski firm należących do rosyjskich i białoruskich przedsiębiorców, a także wykorzystywania pojazdów (naczep i przyczep) zarejestrowanych na Białorusi i w Rosji.
 • Wprowadzenie przepisów umożliwiających zwrot części podatku akcyzowego od paliwa zakupionego na potrzeby wykonywanego transportu oraz ograniczenie wwozu paliwa na terytorium Polski przez przewoźników drogowych w zbiornikach pojazdów do ilości 200 litrów bez opłaty akcyzy i podatku Vat.
 • Stałe działania inwestycyjne oraz organizacyjne w celu usprawnienia przejazdu przez granicę z Ukrainą;
 • Wprowadzenie ułatwień w przyjmowaniu obcokrajowców do wykonywania zawodu kierowcy w polskich firmach– uproszczenie i skrócenie procedur, które obecnie trwają nawet do kilka miesięcy.
 • Zmiana zasad pobierania podatku od środków transportu poprzez wprowadzenie podatku wyłącznie od pojazdu ciągnącego.
 • Wprowadzenie obowiązku wymagania przez załadowcę w Polsce od przewoźników zagranicznych odpowiednich zezwoleń na przewóz ładunków do kraju trzeciego – wszystkie przypadki stwierdzonych naruszeń powinny natychmiast skutkować podjęciem odpowiedniego postępowania nie tylko wobec przewoźnika, ale także wobec zleceniodawcy i wobec innych podmiotów wykonujących czynności związane z nielegalnym przewozem.
 • Kontrola systemu dystrybucji zezwoleń poprzez organizacje zrzeszające przewoźników drogowych. 
 • Skuteczna kontrola i eliminowanie wykonywania przewozów kabotażowych bez odpowiedniego zezwolenia.
 • Budowanie rozwiązań systemowych ograniczających działanie nieuczciwej konkurencji krajowej i zagranicznej oraz likwidacja szarej strefy w transporcie drogowym w szczególności zmiana zasad dopuszczenia do wykonywania krajowego transportu drogowego pojazdami o dopuszczalnej masie do 3,5 tony oraz objęcie takiego transportu pełną kontrolą Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Zmiana Inspekcji Transportu Drogowego w służbę mundurową wykonującą swoje zadania przez 24 godziny na dobę. Zwiększenie ilości inspektorów do wykonywania kontroli załadunków oraz przewozów.
 • Rozwój inwestycji oraz partnerska współpraca w tworzeniu ciągłości szlaków komunikacyjnych w relacji Polska/Słowacja.
 • Zmiana sytemu szkolenia okresowego osób wykonujących zawód kierowcy przez wprowadzenie rzeczywistej możliwości odbywania zdalnie części tego szkolenia oraz stworzenie warunków do właściwej realizacji zajęć praktycznych prowadzonych w czasie szkolenia okresowego.

Poprawa zdolności administracyjnej oraz organizacyjnej organów oraz służb kontrolnych, które od wielu lat nie podejmuje działań mających na celu wyegzekwowanie obowiązku spełniania przez przewoźników warunków określonych w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w szczególności w zakresie posiadania zdolności finansowej, bazy eksploatacyjnej i kompetencji zawodowych. Nie zgadzamy się przy tym z próbami usprawiedliwienia wieloletnich zaniedbań poprzez wskazywanie na brak odpowiednich przepisów.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego wyraża pełne wsparcie dla wszelkich działań, które pozwolą utrzymać kondycję i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku usług transportowych oraz deklaruje współpracę ze wszystkim organizacjami działającymi na rzecz poprawy warunków wykonywania transportu drogowego i zapewnienia uczciwej konkurencji.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD