Rozwiązania ustawowe mające zastosowanie do obywateli Republiki Białorusi

22.09.2022
Rozwiązania ustawowe mające zastosowanie do obywateli Republiki Białorusi

Informacje dotyczące dotychczas wprowadzonych rozwiązań ustawowych mających zastosowanie do obywateli Republiki Białorusi, którzy wykonują transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy na rzecz przewoźnika drogowego lub przedsiębiorcy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. przedłużenie z mocy prawa okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, którego ostatni dzień przypada w okresie od dnia 1 września 2022 r. – przedłużenie następuje do dnia 31 grudnia 2022 r.; 
  2. przedłużenie z mocy prawa terminu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach, którego ostatni dzień następuje w okresie od dnia 1 września 2022 r. – przedłużenie następuje do dnia 24 sierpnia 2023 r.; 
  3. przedłużenie z mocy prawa terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu na podstawie art. 315 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, którego ostatni dzień przypada w okresie od dnia 1 września 2022 r. – przedłużenie następuje do dnia 24 sierpnia 2023 r.;
  4. przedłużenie z mocy prawa okresu ważności karty pobytu, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”, którego ostatni dzień przypada w okresie od dnia 1 września 2022 r. – przedłużenie następuje do dnia 24 sierpnia 2023 r.; 
  5. uznanie za legalny do dnia 24 sierpnia 2023 r. pobytu obywatela Republiki Białorusi, wykonującego transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, którego pobyt dopuszczalny okres pobytu krótkoterminowego (tj. na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez innego państwo obszaru Schengen lub w ramach ruchu bezwizowego) kończy się w okresie od dnia 1 września 2022 r. - na okres do dnia 24 sierpnia 2023 r.

Poniżej zamieszczamy link do komunikatu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie wprowadzonych szczególnych regulacji dotyczących pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym, zawierającego szczegółowe informacje w tym zakresie: 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD