Uwaga ! Komornik !!!

16.06.2015

W ostatnim okresie pojawiła się nowa forma "wyłudzania" zwrotów za ryczałty za nocleg w kabinie pojazdu, poprzez omijanie sądów pracy lub cywilnych i uzyskiwanie nakazów zapłaty w e-Sądzie w Lublinie. Przewoźnik dowiaduje się często o roszczeniach kierowcy dopiero podczas wizyty komornika w swojej Firmie. Wtedy jest niezwykle trudno zablokować taką egzekucję. Dlatego przekazujemy informacje jak zapobiegać takim sytuacjom.

SPRZECIW

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd niezależnie od wyboru formy – tradycyjnej lub elektronicznej - sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i powołania się na dowody. W sprzeciwie wystarczy zatem napisać: „ Wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty ” i podać zawarte w nakazie zapłaty informacje: sąd, który go wydał, datę wydania nakazu oraz sygnaturę sprawy. Do sprzeciwu nie trzeba dołączać żadnych dokumentów.

W razie prawidłowego (tj. spełniającego powyższe wymogi i terminowego) wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a e-Sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Utrata mocy nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd na skutek wniesienia sprzeciwu przez pozwanego nie jest równoznaczna z zakończeniem postępowania w danej sprawie. Będzie się ono dalej toczyło przed sądem właściwości ogólnej pozwanego (czyli sądem właściwym według miejsca zamieszkania pozwanego) i zostanie on wezwany na rozprawę.

Termin do wniesienia sprzeciwu wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd. Sprzeciw wniesiony po upływie tego terminu podlega odrzuceniu, co skutkuje uprawomocnieniem się nakazu i w efekcie możliwością prowadzenia na jego podstawie egzekucji.

Jeżeli pozwany bez swojej winy nie złożył w formie papierowej lub elektronicznej sprzeciwu, pomimo takiego zamiaru – np. nie zrobił tego na skutek wypadku komunikacyjnego, pobytu w szpitalu – powinien w ciągu tygodnia od ustania przyczyny, która spowodowała uchybienie terminowi złożyć do e-Sądu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, uprawdopodabniając okoliczności uzasadniające wniosek (np. kopię wypisu ze szpitala). Należy pamiętać, że wówczas wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu składa się sprzeciw.

OZPTD wystąpił do Ministra Sprawiedliwości przedstawiając problem nakazów płatniczych wystawianych przez e-sąd. (pismo w załączeniu do informacji)

Do wiadomości Państwa (załączeniu) pełna informacja o zasadach postępowania w przypadku Elektronicznych Postępowań Upominawczych (EPU).

 

EPU poradnik (pdf)

Pismo do Ministra Sprawiedliwości (pdf)

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD