Walne Zgromadzenia Delegatów OZPTD - podsumowanie i ocena działalności Związku w 2020 roku

21.09.2021
Walne Zgromadzenia Delegatów OZPTD - podsumowanie i ocena działalności Związku w 2020 roku

W dniu 09 września 2021 r. w Tęgoborzu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego.

Zgodnie z § 16, ust. 2, pkt. 3 Statutu OZPTD, celem nadrzędnym WZD było rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Związku oraz sprawozdania finansowego Związku za ubiegły rok obrotowy. 

Przewodniczący OZPTD – Pan Piotr Litwiński – otworzył Zgromadzenie serdecznym powitaniem Delegatów, wyrażając radość z licznej obecności Delegatów pomimo spowodowanej pandemią trudnej sytuacji ekonomicznej w firmach. Frekwencja zgodnie z weryfikacją obecności przeprowadzona przez Komisje mandatowo-regulaminową wyniosła prawie 84%.

Zgodnie z wymogami regulaminowymi wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia, którym został Andrzej Bogdanowicz oraz Sekretarza zgromadzenia, którym został Grzegorz Mrozowski. Przewodniczący Zgromadzenia poprowadził dalszą część obrad. Po zakończeniu czynności proceduralnych określonych w regulaminie obrad WZD, Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński przedstawił Delegatom Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w 2020 roku, kolejno Skarbnik Związku Adam Łobaza przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe za 2020 rok. W sprawozdaniu z działalności Zarządu Przewodniczący wskazał na główne przedsięwzięcia i działania podejmowane przez ZG OZPTD w ubiegłej kadencji w celu rozwiązania zasadniczych problemów, w obliczu których znaleźli się przewoźnicy drogowi. (sprawozdanie w załączeniu do niniejszego komunikatu).

W drodze uchwały Delegaci przyjęli roczne sprawozdanie ZG OZPTD, roczne sprawozdanie finansowe Związku oraz roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po przyjęciu sprawozdań Delegaci zdecydowali o imiennym głosowaniu absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu. W głosowaniu jawnym nie wszyscy członkowie uzyskali skwitowanie z działalności w 2020 roku.

W dyskusji nad sprawozdaniami oraz w sprawach różnych Delegaci podnosili najbardziej newralgiczne kwestie dla przyszłości naszej branży oraz omawiali najdotkliwsze problemy utrudniające prowadzenie działalności transportowej:

  • Niedostateczna pomoc państwa dla firm transportowych w kryzysie spowodowanym pandemią Covid 19;
  • Brak strategicznego planowania rozwiązań branżowych w skali kraju i na szczeblu unijnym;
  • Tworzenie nowych barier prawnych i administracyjnych w wykonywaniu działalności przewozowej;
  • Wzrost agresywnej konkurencji przewoźników zza wschodniej granicy oraz nieskuteczne przeciwdziałanie szarej strefie transportowej na rynku krajowym.
  • Brak działań Rządu w celu zniwelowania negatywnych skutków rozwiązań administracyjno-prawnych „Pakietu Mobilności”.

Najwięcej kontrowersji w prowadzonej dyskusji oraz słów gorzkiej krytyki delegaci kierowali w stronę Ministerstwa Infrastruktury, które przygotowało polskie przepisy wdrażające Pakiet Mobilności I. 

W drugiej merytorycznej części WZD delegaci przeprowadzili dyskusję nad zmianami do Statutu OZPTD. Zmiany przygotowała powołana w lutym br. Komisja statutowa. Zmiany do statutu zostały przyjęte praktycznie jednogłośnie, tylko dwóch delegatów wstrzymało się od głosu natomiast głosów przeciwnych nie było. Jednolity tekst statutu po zmianie wynikającej z przyjętej uchwały zostanie opublikowana na stronie internetowej Związku po zaakceptowaniu jej przez Sąd rejestrowy. 

Podsumowując dyskusję, a zarazem Walne Zgromadzenie Delegatów Przewodniczący Związku podziękował wszystkim Delegatom oraz Członkom za aktywną pracę i podejmowane działania w 2020 roku oraz wskazał na potrzebę jeszcze większego zaangażowania i konsolidację sił na kolejne lata, które z racji uwarunkowań formalno-prawnych (Pakiet Mobilności, legislacja krajowa, nieuczciwa konkurencja) oraz trwającej pandemii mogą decydować o przyszłości polskich firm transportowych nie tylko na rynku unijnym, lecz również krajowym. 

WZD przyjęło Uchwałę nr 9, stanowiącą petycję OZPTD do Centralnych Władz Państwowych oraz udzielającą Zarządowi Głównemu mandatu do rozmów, negocjacji oraz wyrażania sprzeciwu w sprawie nowych przepisów stanowiących warunki wykonywania działalności transportowej. Tekst petycji w załączeniu do niniejszego komunikatu. 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący WZD zamknął zgromadzenie i zaprosił wszystkich obecnych na Konferencję Transport 2022, która odbyła się w dniu następnym.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD