Walne Zgromadzenie Delegatów Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego podsumowało i oceniło kończącą się kadencję władz statutowych.

22.12.2016

Dnia 16 grudnia 2016 roku odbyło się WZD OZPTD. Delegaci wysłuchali sprawozdań władz statutowych Związku z mijającej kadencji. Była to kadencja bardzo trudna i obfitująca w mnogość działań jakie Zarząd Główny musiał podjąć i przeprowadzić, reformując strukturę organizacyjną i finanse Związku, odbudowując jego pozycję wśród organizacji zrzeszających przewoźników drogowych.

Prowadzone działania obejmowały zmianę: siedziby Związku i ośrodka szkolenia, szerokie zmiany kadrowe oraz wszelkie możliwe działania w celu doprowadzenia do przywrócenia stabilizacji i normalności w działaniach Związku. Odzyskaliśmy zaległe należności finansowe oraz rozliczyliśmy pozytywnie projekty szkoleniowe w tym projekt z zaangażowaniem środków UE.

Zmieniony został statut Związku, który obecnie jednoznacznie określa zasady członkostwa i reprezentacji oraz prawa i obowiązki członków OZPTD. Unormowano zasady członkostwa honorowego w Związku i ustalono zasady wyróżniania członków odznaką honorową OZPTD. W dbałości o zwartość szeregów członków OZPTD przyjęto statutową zasadę, że wyklucza się ze związku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność osłabiającą jedność organizacji oraz wspierają ze szkodą dla Związku działalność innych organizacji.

Aktywne działania oraz wysokie zaangażowanie wszystkich władz i członków naszej organizacji pozwoliły uzyskać pozytywne efekty finansowe oraz znaczącą poprawę wizerunku Związku, który obecnie jest odbierany jako organizacja o konstruktywnym podejściu do rozwiązywania problemów transportu drogowego. Działania takie są dobrze odbierane w środowisku transportowym, czego przejawem jest wstępowanie nowych członków w szeregi OZPTD. W 2016 roku do naszej organizacji przystąpiło ponad 120 firm transportowych.

Mając na uwadze potrzebę posiadania przez członków OZPTD bardzo dobrych warunków do prowadzenia działalności transportowej, Zarząd Główny w 2013 roku podpisał długofalową umowę na świadczenie dla członków Związku na preferencyjnych zasadach usług telekomunikacyjnych w ramach sieci „Plus”. Podpisaliśmy także umowę o współpracy z brokerem ubezpieczeniowym „Galicja Brokers”, zachęcamy do korzystania z usług brokera ponieważ dla członków OZPTD wynegocjowaliśmy specjalne warunki zawierania umów ubezpieczeniowych.

Współdziałając z innymi organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych w tym z Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych prowadzimy starania o rozwiązanie między innymi problemów związanych z:

 • uchwałą SN i ryczałtami za nocleg w kabinie kierowcy,
 • przyjęciem przez Niemcy, Francję i kolejne państwa przepisów w sprawie płacy minimalnej;
 • reformą systemu szkoleń kierowców i potrzebą uruchomienia szkolenia w zawodzie kierowca mechanik pojazdów samochodowych;
 • wprowadzenia przepisów umożliwiających zwrot części akcyzy od paliwa zakupionego na potrzeby wykonywania transportu drogowego;

Dzięki dużemu zaangażowaniu i aktywności członków Zarządu Głównego udało się osiągnąć sukces w następujących sprawach:

 • z naszej inicjatywy zatrzymano prace nad ustawą Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą przedsiębiorca transportowy miał opłacać mandaty karne za wykroczenia popełniane przez zatrudnionych kierowców;
 • w ustawie o transporcie drogowym na nasz wniosek wprowadzono obowiązek zasięgnięcia opinii organizacji zrzeszającej przewoźników, w przypadku prowadzenia przez organ postępowania o cofnięcie dobrej reputacji co skutkuje utratą uprawnień do prowadzenia działalności transportowej;
 • w wyniku naszych starań po kilku latach konsekwentnych działań i walki z przeciwnościami wprowadzono do prawa polskiego zawód kierowca mechanik;
 • realizując między innymi nasze postulaty przygotowano projekt i rozpoczęły się konsultacje rozporządzenia w sprawie nowego wykazu dróg krajowych, po których będą mogły poruszać się pojazdy o nacisku 11,5 tony;

Uczestniczymy w spotkaniach, naradach oraz konsultacjach dotyczących aktów prawnych i dokumentów programowych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwie Pracy, Ministerstwie Energii, Ministerstwie Finansów oraz w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Aktywnie działamy na Forum Transportu Drogowego, Komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych, Zespołu do spraw zezwoleń działającego przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego oraz Społecznej Rady Konsultacyjnej działającej przy GITD. Członkowie Zarządu Głównego włączają się w prace Wojewódzkich Rad Konsultacyjnych działających przy WITD. Przewodniczący Związku jest członkiem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Krakowie, natomiast Dyrektor Generalny OZPTD powołany został jako ekspert do zespołu do spraw transportu Rady Dialogu Społecznego działającej przy Prezydencie RP. Dzięki staraniom władz Związku, organizacja Nasza jest reprezentowana we wszystkich Wojewódzkich zespołach doradczych Inspekcji Transportu Drogowego.

Uczestnicząc w pracach legislacyjnych i konsultacjach zgłaszamy nasze postulaty oraz czynimy starania w celu ich realizacji. Poruszane tematy i wnioski formułowane na spotkaniach dotyczyły między innymi:

 • wprowadzenia do szkolnictwa zawodowego zawodu kierowca-mechanik;
 • ograniczenia wwozu paliwa zza wschodniej granicy do 200 l.;
 • wprowadzenia zwrotu części akcyzy od zakupionego paliwa na cele transportowe;
 • dumpingu socjalnego (Niemcy, Francja, Włochy, Norwegia);
 • jakości szkoleń i stosowanych praktyk zaniżania ceny oraz egzaminowania;
 • ryczałtu za noclegi i technicznych warunków dla kabin sypialnych;
 • dopuszczenie całej sieci dróg krajowych do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 tony.

Jako jeden z największych problemów ostatnich lat należy wskazać ograniczanie dostępu do rynku transportowego przez inne państwa Unii Europejskiej. Sprawa ta jest niezwykle ważna dla utrzymania kondycji i rozwoju naszych przedsiębiorstw, dlatego byliśmy organizatorami i uczestnikami protestów organizowanych w Brukseli przed siedzibą organów UE oraz w Warszawie przed Ambasadą Niemiec i Francji.

Szczególnie dotkliwe dla całej branży transportowej są działania na rynku krajowym przedsiębiorców i podmiotów działających w szarej strefie łamiących wszystkie zasady uczciwej konkurencji. Działania w celu likwidacji tych „patologii gospodarczych” to jeden z kluczowych celów do działań Związku w 2017 roku.

Delegaci na Walne Zgromadzenie OZPTD wysoko ocenili działania Zarządu Głównego i zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przejęli Sprawozdanie Zarządu z mijającej kadencji oraz udzielili absolutorium Zarządowi Głównemu.

 

Informacja przygotowana w oparciu o sprawozdanie ZG OZPTD przedstawione na WZD Związku dnia 16 grudnia 2016 r

 

Szanowni Państwo członkowie i sympatycy OZPTD;

W imieniu Zarządu Głównego Dziękuję wszystkim kolegom i pracownikom Związku za pracę i aktywność w 2016 roku oraz całej mijającej kadencji. Dziękuję za wszystkie działania jakie prowadzili dla budowania pozycji i pozytywnego wizerunku Związku oraz poprawy warunków wykonywania działalności transportowej.

 

                                                                      Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński

 

Wyróżnienia

W uznaniu zasług oraz szczególne zaangażowanie w działalność Związku w kończącej się kadencji władz statutowych (2013 – 2016), pełnienie społecznie funkcji w Organach Statutowych Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego na wniosek Zarządu Głównego OZPTD, Kapituła Odznaki Honorowej OZPTD nadała:

Złote Odznaki Honorowej OZPTD członkom:

 1. Litwiński Piotr
 2. Olechnicki Andrzej
 3. Ziaja Tomasz
 4. Balcerek Włodzimierz
 5. Kuklinowski Piotr
 6. Kuszilek Andrzej
 7. Kozik Stanisław
 8. Nowak Jan
 9. Paździorko Jan
 10. Tyrybon Krzysztof
 11. Troszyński Jacek
 12. Sieńko Stanisław

Srebrne Odznaki Honorowej OZPTD członkom:

 1. Lis Przemysław
 2. Sadłek Sebastian

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD