Walne zgromadzenie Delegatów OZPTD - podsumowanie

25.06.2020
Walne zgromadzenie Delegatów OZPTD - podsumowanie

Walne Zgromadzenia Delegatów OZPTD dokonało podsumowania i oceny 2019 roku. 

Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD odbyło się dnia 21 czerwca 2020 roku w Dolsku k. Śremu. Zgodnie z § 16 Statutu OZPTD było to Zgromadzenie sprawozdawcze zwołane w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Głównego Związku oraz sprawozdania finansowego Związku za ubiegły rok obrotowy. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński. Witając Delegatów przybyłych na Zgromadzenie Przewodniczący wskazał na brak w naszym gronie Delegata i wieloletniego Przewodniczącego Regionu Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Przewodniczących Regionów Śp. Benedykta Strzelca. Delegaci minutą ciszy uczcili pamięć o zmarłym. 

Przewodniczący OZPTD przeprowadził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, którym został kolega Tomasz Ziaja. Wybrany Przewodniczący poprowadził dalszą część obrad. 

Po zakończeniu spraw proceduralnych związanych z przeprowadzeniem WZD, Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński przedstawił Delegatom Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w 2019 roku, następnie Skarbnik Związku Adam Łobaza przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe za 2019 rok. W sprawozdaniu z działalności Zarządu Przewodniczący wskazał na główne przedsięwzięcia i działania jakie podejmował ZG OZPTD dla rozwiązania zasadniczych problemów z jakimi spotykają się przewoźnicy drogowi. (całość sprawozdania w załączeniu do informacji) Delegaci przyjęli roczne sprawozdanie ZG OZPTD, roczne sprawozdanie finansowe Związku oraz roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po przyjęciu sprawozdań Delegaci zdecydowali o imiennym głosowaniu absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu. W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie uzyskali skwitowanie z działalności w 2019 roku. 

W dyskusji nad sprawozdaniami oraz w sprawach różnych Delegaci podnosili najważniejsze dla branży problemy w prowadzeniu działalności transportowej: 

Problem nieuczciwej konkurencji zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz krajowej.
Problem sprawnego szkolenia kierowców w szczególności wprowadzenia elearningu w szkoleniu okresowym.
Sprawę ograniczenia ilości wwożonego paliwa zza wschodniej granicy i zwrotu akcyzy od zakupionego przez przewoźników paliwa w Polsce na cele transportowe.

Wszyscy dyskutanci podnosili sprawy: problemów wynikających w prowadzeniu działalności transportowej powodowanych niekorzystną legislacją krajową i unijną, problemów kadrowych w przedsiębiorstwach zwracając uwagę na braki kierowców, potrzebę upraszczania i  przyspieszania realizacji procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, konieczności pracy nad zwiększeniem liczebności szeregów OZPTD. 

Podsumowując dyskusję i przeprowadzone Walne Zgromadzenie Delegatów Przewodniczący Związku podziękował wszystkim Delegatom oraz Członkom za aktywną pracę i działania w 2019 roku oraz wskazał na potrzebę jeszcze większego zaangażowania i konsolidację sił w 2020 roku, który z racji uwarunkowań formalno-prawnych (Pakiet Mobilności, Brexit, legislacja krajowa) oraz trwającej pandemii może być najgorszym rokiem w historii i krytycznym rokiem dla wielu firm transportowych. Zebrani wystąpili z apelem do Władz centralnych i lokalnych o podjęcie wszelkich możliwych działań pomocowych dla ratowania polskich firm transportowych.

Nazwa Rozmiar
Sprawozdanie z działalności ZG OZPTD w 2019 roku 17.73 MB Pobierz
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD