WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW OZPTD sprawozdawcze za 2017 rok.

22.06.2018

Dnia 14 czerwca 2018 roku w Samociążku k/Koronowa, Region Kujawsko-Pomorski OZPTD, odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD. Zgromadzenie otworzył Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński, który przeprowadził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Delegaci jednogłośnie zdecydowali, że zgromadzenie poprowadzi Pan Andrzej Nowrotek natomiast sekretarzem zgromadzenia będzie Pan Andrzej Bogdanowicz. WZD wybrało komisje regulaminowe w skład których weszli: Komisja Mandatowo – Regulaminowa Przewodniczący Komisji Czerwiński Józef oraz członkowie Kuklinowski Piotr i Myćka Marian, Komisja Skrutacyjna Przewodniczący Komisji Kaczmarek Leon oraz członkowie Balcerek Włodzimierz i Kiełb Ireneusz, Komisja Uchwał i Wniosków Przewodniczący Komisji Troszyński Jacek oraz członkowie Adamkiewicz Liliana i Polowczyk Wojciech. W zgromadzeniu udział wzięło 42 delegatów co stanowiło frekwencję 68,3 % tym samym Walne Zgromadzenia Delegatów OZPTD rozpoczęło się w pierwszym terminie oraz posiadało zdolność do podejmowania uchwał.

Delegaci zapoznali się szczegółowo z działalnością Zarządu Głównego oraz zatwierdzili przedstawione przez Przewodniczącego Piotra Litwińskiego sprawozdanie z działania Zarządu oraz sprawozdanie finansowe. Po przedstawieniu i przyjęciu przez WZD sprawozdania Komisji Rewizyjnej delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Głównego w składzie Przewodniczący Piotr Litwiński, Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki i Andrzej Nowrotek, Sekretarz Tomasz Ziaja oraz Skarbnik Adam Łobaza.

Przewodniczący Związku Piotr Litwiński podziękował Delegatom za zaufanie i udzielenie skwitowania ZG za 2017 rok. W swoim wystąpieniu w imieniu ZG poinformował, że Zarząd będzie kontynuował dotychczasową politykę i działania w walce o interesy branży transportowej i członków OZPTD.

W dyskusji prowadzonej na walnym zgromadzeniu, delegaci poruszali następujące tematy:

  • Zwiększenie szeregów Związku dla poprawy efektu oddziaływania na władze centralne i lokalne;
  • Potrzebę powołania „policji autostradowej” w szczególności działającej na autostradzie A4.
  • Zapewnienie konkurencyjności polskiego transportu poprzez wprowadzenie przepisów ograniczających wwóz paliwa zza wschodniej granicy oraz przepisów w sprawie zwrotu akcyzy od zakupionego paliwa na cele transportowe.
  • Zmiany statutu dla wprowadzenia ułatwień w naborze członków oraz kontynuacji członkostwa w sytuacji przejmowania firm przez następców prawnych.
  • Prowadzenia działań jednoczących środowisko transportowe do walki o lepsze warunki prowadzenia działalności przewozowej.
  • Zatrudniania kierowców z zagranicy oraz problemów z procedurami zatrudnienia i uzyskania zaświadczenia A1 w aspekcie potrzeby uproszczenia tych procedur.

W dyskusji jako szczególnie ważną dla branży uznano sprawę nowych przepisów wprowadzających ograniczenia w wozie paliwa do 200 litrów bez opłaty VAT i akcyzy. Nowe przepisy powinny wejść jak najszybciej w życie, ponieważ są niezbędne dla zachowania konkurencyjności przewoźników ze wschodu oraz przewoźników mających wyłącznie dostęp do paliwa po cenach krajowych i unijnych. WZD OZPTD przy jednym głosie wstrzymującym podjęło uchwałę i udzieliło Zarządowi Głównemu OZPTD mocnego mandatu do dalszego działania w celu wprowadzenia przepisów ograniczających wwóz paliwa zza wschodniej granicy.

Wiceprzewodniczący Andrzej Nowrotek szeroko przedstawił nową ofertę szkoleniową w tym kursy pedagogiczne, jazdy doskonalące oraz kurs diagnostów wskazując na możliwość uzyskania przez zainteresowanych dofinasowania kupowanych szkoleń.

Na zakończenie dyskusji Kolega Piotr Bartocha przedstawił propozycje akcji „Pozwól się wyprzedzić” akcji uświadamiającej zasady ruchu pojazdów ciężkich na autostradach i drogach ekspresowych. Propozycja akcji spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych.

Po zakończonym zgromadzeniu przy wspólnej kolacji Delegaci długo prowadzili dyskusje o bieżących problemach i możliwościach ich rozwiązywania.

 

Uchwała nr 7 w sprawie wwozu paliwa

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD