Wspólne posiedzenie władz OZPTD

18.03.2019
Wspólne posiedzenie władz OZPTD

Dnia 01 marca 2019 r w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie władz statutowych OZPTD. Zarząd Główny, Rada Przewodniczących Regionów, Komisja Rewizyjna oraz Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego spotkali się na wspólnym posiedzeniu inaugurującym działalność Władz w nowej siedzibie Związku. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Związku Pan Piotr Litwiński, przywitał zaproszonych gości oraz uczestników spotkania i poprosił o zabranie głosu gościa spotkania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pana Adama Abramowicza. Rzecznik wskazał na szczególne znaczenie jego funkcji w obecnym systemie prawa oraz możliwości działania i podejmowania inicjatyw legislacyjnych, przedstawił też dotychczasowe sprawy w jakich podejmował interwencje oraz jakie udało się uzyskać efekty. Wśród tych spraw znalazły się ważne dla transportowców: interwencje w ZUS w sprawie zaświadczeń A1 oraz kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich, interwencje w MF w sprawie zwrotu akcyzy od paliwa zakupionego przez firmy transportowe na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, interwencja w Sejmie w czasie prac nad ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zebrani zadawali Rzecznikowi pytania dotyczące możliwości działań na rzecz wsparcia branży transportowej. Rzecznik poinformował zebranych o powołaniu specjalnego zespołu ds. transportu drogowego do działania przy Rzeczniku MiŚP. Przewodniczącym prezydium tego zespołu jest przedstawiciel OZPTD Andrzej Bogdanowicz. Rzecznik zaznaczył, że mając na uwadze ogrom spraw i problemów z jakimi mają do czynienia mali i średni przedsiębiorcy bardzo ważna jest rola zespołów branżowych, które będą przygotowywać materiały dla Rzecznika w tym projekty umożliwiające rozwiązywanie istniejących problemów oraz podejmowanie skutecznych interwencji do Władz Państwowych. Na zakończenie spotkania z Rzecznikiem MiŚP, Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński odznaczył Pana Adama Abramowicza honorową odznaką OZPTD w uznaniu za podejmowane działania na rzecz branży transportu drogowego. 

Następnie głos zabrał kolejny gość posiedzenia Pan Cezary Kaźmierczak Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. OZPTD jest członkiem ZPP i bardzo wysoko cenimy sobie współpracę z ZPP. Prezes Kaźmierczak przedstawił sytuację i możliwości działania w ramach Rady Dialogu Społecznego. Poinformował, że OZPTD działa w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego, w którym Związek posiada trzech przedstawicieli. Jest to niezwykle ważne dla Związku, ponieważ mamy rzeczywistą możliwość bezpośredniego udziału w konsultacjach rozwiązań prawnych i systemowych wypracowywanych w ramach dialogu Pracodawcy - Rząd – Związki Zawodowe.  Prezes ZPP wskazał na obecny konflikt w RDS spowodowany działaniami ograniczającymi zakres tematów do dyskusji i możliwy bojkot kolejnych posiedzeń Rady. Prezes Kaźmierczak omówił działania ZPP na forum UE. ZPP posiada biuro w Brukseli oraz przedstawiciela, który na bieżąco monitoruje procesy decyzyjne i przebieg legislacji unijnej. Dla naszej branży aktywność ZPP w tym zakresie jest szczególnie ważna w kontekście prac nad Pakietem Mobilności oraz innymi przepisami unijnymi dotyczącymi transportu drogowego. W konkluzji dyskusji z Prezesem Cezarym Kaźmierczakiem zaznaczył on, że legislacja i lobbing w procesie tworzenia prawa to kluczowe miejsca oddziaływania ZPP. 

W kolejnym punkcie obrad zebrani przeszli do dyskusji o sprawach związkowych. Zarząd Główny podsumował poprzednie posiedzenie Zarządu oraz przyjął protokół z tego posiedzenia. Przewodniczący przedstawił uczestnikom posiedzenia Ramowy plan działania ZG OZPTD i Związku w 2019 roku. W ocenie zebranych plan kompleksowo obejmuje najważniejsze dla członków Związku tematy do działania. Przewodniczący Związku poinformował o konieczności zwiększania liczby członków, w szczególności w regionach: kujawsko-pomorskim, lubelskim oraz warmińsko-mazurskim w których to regionach zwiększenie liczby członków jest niezbędne dla utrzymania struktur związkowych. Zwiększenie liczby członków to także poprawa finansów Związku. W ocenie Przewodniczącego OZPTD bardzo ważną kwestią jest aktywizacja członków do korzystania z oferty szkoleniowej OS OZPTD. Dochody ze szkolenia mają znaczący udział w finansach Związku, dlatego zasadnym jest kierowanie na te szkolenia jak największej ilości kierowców. 

Przewodniczący Rady Przewodniczących Regionów Kolega Włodzimierz Balcerek omówił sprawę braku kierowców oraz potrzebę zmiany zasad szkolenia okresowego kierowców. Obecne przepisy są bardzo rygorystyczne nie dają możliwości elastycznego kształtowania czasu szkolenia i tematyki. Wprowadzenie tych zasad wymaga jednak zmiany przepisów unijnych. Przewodniczący wskazał na potrzebę koordynacji prowadzonych działań w zakresie porad prawnych. Kolega Włodzimierz Balcerek zaapelował do szefów regionów o  zaktywizowanie się w rozwój struktur w regionach i zwiększanie liczby członków Związku. Przewodniczący Rady podniósł także temat przeciągającej się sprawy ogłoszenia nowej podstawy programowej do szkolenia w zawodzie kierowca mechanik uwzględniającej kształcenie w szkole branżowej pierwszego stopnia na prawo jazdy kategorii C. 

Następnie Dyrektor Generalny przedstawił aktualny stan prac i decyzji podejmowanych w sprawie Pakietu Mobilności oraz innych przepisów prawa krajowego kształtujących zasady wykonywania działalności transportowej. W podsumowaniu swojego wystąpienia DG zaznaczył, że zarówno Pakiet Mobilności jak i zbliżający się termin Brexitu tworzą bardzo niekorzystną sytuację w perspektywie działania firm transportowych na rynku unijnym.

W dyskusji o problemach branży i możliwościach ich rozwiązywania dyskutowali wszyscy zebrani następnie całość posiedzenia podsumował Przewodniczący Związku Pan Piotr Litwiński podkreślając, że rok 2019 będzie rokiem o kluczowym znaczeniu dla branży transportowej z uwagi na prowadzoną legislację unijną oraz bardzo ważnym dla Związku w kontekście umacniania jego pozycji w działaniach i rozmowach z Władzami Państwowymi.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD