Wspólne posiedzenie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady Regionów OZPTD

15.01.2015

W dniu 12.01.2015 r. w Pile odbyło się wspólne posiedzenie władz statutowych Związku poświęcone trudnej bieżącej sytuacji w transporcie drogowym oraz strategii Związku w zakresie prowadzonych szkoleń kierowców.

Dominującym tematem dyskusji prowadzonej na posiedzeniu były skutki oraz możliwość zapobiegania im jakie powstały dla przewoźników drogowych po wprowadzeniu od dnia 01 stycznia 2015 roku przez stronę niemiecką wymogu płacy minimalnej dla kierowców w wysokości 8,5 Euro za godzinę pracy.

Zebrani przyjęli następujące stanowisko Związku w przedmiotowej sprawie:

„Minimalna płaca określona przez przepisy prawa niemieckiego nie dotyczy kierowców zatrudnionych w polskich firmach wykonujących transport drogowy na terytorium Niemiec. Przepisy prawa niemieckiego są sprzeczne z unijnymi zasadami swobody świadczenia usług i powinny być zakwestionowane przez właściwe organy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz poddane ostrej krytyce jako protekcjonistyczne traktowanie własnego transportu i działania podjęte w celu wyeliminowania konkurencyjnego transportu polskiego z rynku niemieckiego.”

Stanowisko takie zostało przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju jako kluczowe zagadnienie do przedstawienia przez przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej na spotkaniu z szefem Przedstawicielstwa Republiki Federalnej Niemiec przy UE w Brukseli.

W ramach rozstrzygania bieżących problemów omówiono postęp w staraniach o rozwiązanie problemów dotyczących: zwrotu akcyzy od paliwa, współpracy z ITD, kontroli granicznych i wwozu paliwa przez wschodnią granicę, ciągów komunikacyjnych na głównych szlakach transportowych w aspekcie nacisku 11,5 t na oś oraz obciążeń finansowych przedsiębiorców transportowych, podatków.

Odrębna część posiedzenia przeznaczono na wspólną naradę władz Związku z kadrą pionu szkolenia i wypracowanie strategii dla Związku na 2015 r w zakresie szkoleń kierowców. Za szczególnie ważne do realizacji celów OZPTD w tym obszarze działalności przyjęto poszukiwanie nowych rodzajów szkoleń, gdzie Związek mógłby wykorzystać posiadany potencjał, kompetencje i doświadczenie. Za szczególnie ważne uznano także wznowienie szkolenia kandydatów na prawo jazdy ktg C, C+E oraz D. Dla osiągnięcia przyjętych celów za bardzo ważne uznano zaangażowanie się wszystkich członków Związku w proce szkolenia jako aktywnych odbiorców tej usługi. Ustalono, że członkom związku korzystającym w szczególności ze szkoleń okresowych kierowców, przysługuje indywidualna zniżka na szkolenia oraz preferencyjna cena zakupu podręcznika „Vademecum transportowca” - książki niezwykle ważnej i przydatnej w szkoleniu i następnie prowadzeniu działalności w zakresie transportu drogowego. Narada w sprawie szkoleń zakończyła się wyróżnieniem najaktywniej działających w tym obszarze koordynatorów Pana Krzysztofa Kohyta i Pana Zbigniewa Ścibora. Wręczając wyróżnienia Przewodniczący życzył wyróżnionym oraz wszystkim szkolącym wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

W podsumowaniu posiedzenia zebrani jednoznacznie poparli obrane kierunki działania przez Zarząd Główny oraz bardzo pozytywnie ocenili zawarte porozumienie pomiędzy OZPTD i ZMPD w sprawie wspólnej realizacji strategicznych celów dla polskiego transportu.

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD