Konferencja "Polski transport drogowy w zmieniającej się Unii Europejskiej"

18.09.2019
Konferencja

W dniach 12-14 września 2019 roku w Tęgoborzu w hotelu „Litwiński” odbyła się doroczna konferencja przewoźników drogowych zorganizowana przez Zarząd Główny OZPTD oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych GALICJA. W konferencji udział wzięli honorowi goście: przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych w tym w szczególności, Wicepremier Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, Posłowie na Sejm RP Pani Anna Paluch, Pan Andrzej Gut Mostowy, Pan Arkadiusz Mularczyk, Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur, Prezydent ECR Dyrektor Gabinetu GITD Pani Urszula Nowinowska, Dyrektor gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury Pan Tomasz Tomala, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Łukasz Smółka oraz wielu innych znamienitych gości, przyjaciół i sympatyków OZPTD oraz OSPD w tym prezesów i przedsiębiorców innych zaprzyjaźnionych organizacji przewoźników drogowych. 

Spotkanie w Tegoborzu rozpoczęło się tradycyjnie, w przeddzień konferencji, posiedzeniem władz Związku. Obradował Zarząd Główny oraz Rada Przewodniczących Regionów OZPTD. Zebrani poruszyli najważniejsze problemy jakie są przeszkodą w prowadzeniu działalności transportowej oraz sformułowali wstępne wnioski i postulaty do omówienie na konferencji i przedstawienia członkom najwyższych władz obecnych na konferencji. Jako główne problemy negatywnie wpływające na działalność transportową zebrani wskazali: 

 • nadmiar polskich zezwoleń zagranicznych jakie posiadają przewoźnicy innych państw;
 • niższe koszty - w tym niższe koszty pracy po stronie przewoźników z Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy;
 • dostęp do zdecydowanie tańszego paliwa oraz brak ograniczenia ilości wwożonego przez wschodnią granicę paliwa (do 200 litrów bez opłaty VAT i Akcyzy);
 • niską skuteczność kontroli ilości paliwa wwożonego w zbiornikach pojazdów wykonujących przejazdy ze wschodu;
 • selektywne stosowanie embarga na wwóz niektórych towarów przez rosyjskie i  białoruskie służby kontrolne; 
 • czasochłonne odprawy wjazdowe i wyjazdowe przez wschodnią granicę;
 • ograniczenia przejazdów tranzytowych przez terytorium Federacji Rosyjskiej;
 • brak reakcji legislacyjnej na wyrok TSUE nr C-127/17 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie otwarcia polskiej sieci drogowej dla pojazdów o nacisku 11,5 tony oraz zniesienie wymogu posiadania niektórych zezwoleń na przejazd po tych drogach;
 • brak ciągłości szlaków komunikacyjnych w relacji Polska/Słowacja – niedostosowanie dróg do wykonywania przewozów towarowych – inwestycje po stronie polskiej często pozostają bez działania i poprawy dróg po stronie słowackiej.

Poruszane tematy stanowiły podstawę do rozmów kuluarowych z obecnymi na konferencji przedstawicielami władz państwowych.

Dnia 13 września 2019 roku w atmosferze wielkiego transportowego święta rozpoczęła się konferencja „Polski transport drogowy w zmieniającej się Unii Europejskiej”. Konferencję otworzył i przywitał zaproszonych gości Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński. Kilkuset przewoźników drogowych przybyłych na to transportowe spotkanie z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyło w przygotowanych panelach, prelekcjach i dyskusjach. 

Pierwszy panel prezentacyjny po tytułem „Kontrola transportu drogowego” dotyczył przepisów i procedur kontroli wykonywania przewozów drogowych w Unii Europejskiej. W panelu tym wzięli udział przedstawiciele służ kontrolnych: z Włoch Pan Paolo D’ amore oraz Portugalii Pan Paulo Gomes. Zagraniczni goście przedstawili specyfikę pracy tych służb w swoich państwach oraz najważniejsze cele stawiane przed służbami kontrolnymi. Następnie głos zabrali przedstawiciele polskiej inspekcji Pani Dyrektor BTM Małgorzata Wojtal Białaszewska oraz Wojewódzki Małopolski Inspektor Transportu Drogowego Pan Paweł Kucharczyk. Polscy przedstawiciele odnieśli się do informacji zagranicznych gości i wskazali na ważne dla przewoźników drogowych aspekty ochrony polskiego rynku transportowego.  

W kolejnej części konferencji zebrani wysłuchali informacji o najważniejszych zmianach w unijnych przepisach dotyczących zasad wykonywania transportu drogowego. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury wskazał, że prace nad „Pakietem Mobilności I” zostały wznowione po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, a ich najważniejszy aspekt
to rozstrzygnięcie czy będą toczyły się nad propozycjami i raportami w dotychczasowym kształcie czy uda się podważyć złe rozwiązania w nich zawarte i rozpocząć prace nad nowym lub zasadniczo zmienionym przedłożeniem. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy odczytał zebranym lis od Głównego Inspektora Pracy oraz wskazał na ważne aspekty powołania Europejskiego Urzędu Pracy jako nowego organu kontrolnego. W tej części konferencji nie zabrakło także informacji o zbliżającym się terminie Brexitu oraz skutkach jakie niesie za sobą ta zmiana zasad wykonywania transportu po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 

W części dotyczącej „Nowych technologii w transporcie drogowym” zebrani usłyszeli o rozwijających się w transporcie, także drogowym napędach alternatywnych, paliwach alternatywnych w szczególności zasilania pojazdów CNG i LNG. Przedstawiciel firmy FORD przedstawił całkowicie nową ofertę samochodów ciężarowych FORD wchodzących na rynek polski. Natomiast przedstawiciel firmy IVECO przedstawił nowy ciągnik siodłowy Sway. 

Największą swoją uwagę uczestnicy konferencji skoncentrowali w części III konferencji przeznaczonej na dyskusję o przyszłości polskiego transportu drogowego. Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur omówił najważniejsze cele Inspekcji oraz przedstawił strategie kontrolną ITD. Główny Inspektor Alvin Gajadhur przedstawił także sprawę ostatnio wdrażanych działań kontrolnych z wykorzystaniem mobilnych stacji kontrolnych, które bardzo skutecznie eliminują z ruchu pojazdy niesprawne oraz nie spełniające wymaganych warunków technicznych. Obecni na konferencji szefowie wojewódzkich inspektoratów ITD. z Małopolski, Podkarpacia oraz Świętokrzyskiego udzielali wyjaśnień w ramach spotkań bezpośrednich z przewoźnikami. Jako szczególnie ważne dla polskich przewoźników jest ukierunkowanie kontroli na utrzymanie konkurencyjności w przewozach drogowych. Przewoźnicy z zadowolenie przyjęli informację o ilości kontroli przeprowadzonych wobec przewoźników zagranicznych. Prezydent ECR Dyrektor Gabinetu GITD Pani Urszula Nowinowska poinformowała zebranych o bieżącej współpracy międzynarodowej prowadzonej przez GITD oraz szczególnej roli ECR w integrowaniu działań służb kontrolnych państw UE. Jako szczególnie ważne w tym zakresie zebrani uznali standaryzację procedur kontrolnych w UE. Działania Prezydencji polskiej w ECR dają duże nadzieje na rozpoczęcie konkretnych prac w tym zakresie. W finale konferencji głos zabrał Wicepremier Jarosław Gowin, który wysoko ocenił działania i ciężką pracę przedsiębiorców branży transportowej jako ważnej podstawy polskiego sukcesu gospodarczego. Zebrani wskazali, że branża cały czas się rozwija, doskonali swoje działania, jednak potrzebuje aktywnego wsparcia ze strony rządowej w rozwiązywaniu problemów związanych z konkurencyjnością na unijnym rynku przewozowym. Przewodniczący OZPTD w imieniu wszystkich zebranych oraz wszystkich przewoźników naszych organizacji podziękował Panu Wicepremierowi za aktywne wspieranie i zaangażowanie w rozwiązywanie naszych problemów. Usłyszeliśmy zapewnienie o wspólnym działaniu przedstawicieli Rządu oraz polskich parlamentarzystów w obronie naszych  interesów zagrożonych legislacją unijną. Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński przekazał Panu Premierowi listę postulatów jakie sformułowane zostały w czasie obrad władz OZPTD i potwierdzone prze uczestników konferencji. 

POSTULATY 

 • Zmiana sytemu szkolenia okresowego osób wykonujących zawód kierowcy przez wprowadzenie realnego nadzoru nad prowadzonymi szkoleniami oraz wprowadzenie odpowiedzialności podmiotów szkolących za właściwe prowadzenie szkolenia. 
 • Wprowadzenie ułatwień w przyjmowaniu obcokrajowców do wykonywania zawodu kierowcy w polskich firmach– uproszczenie i skrócenie procedur, które obecnie trwają nawet do kilku miesięcy.
 • Udostępnienie całej sieci dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne) dla pojazdów o nacisku 11,5 tony dla dojazdu do miejsc załadunku i rozładunku oraz baz eksploatacyjnych. 
 • Wprowadzenie przepisów umożliwiających zwrot części podatku akcyzowego
  od paliwa zakupionego na potrzeby wykonywanego transportu oraz ograniczenie wwozu paliwa na terytorium Polski przez przewoźników drogowych w zbiornikach pojazdów do ilości 200 litrów bez opłaty akcyzy i podatku Vat.
 • Zmiana zasad pobierania podatku od środków transportu poprzez wprowadzenie podatku wyłącznie od pojazdu ciągnącego.
 • Budowanie rozwiązań systemowych ograniczających działanie nieuczciwej konkurencji krajowej i zagranicznej oraz likwidacja szarej strefy w transporcie drogowym w szczególności zmiana zasad dopuszczenia do wykonywania transportu pojazdami o dopuszczalnej masie do 3,5 tony oraz objęcie takiego transportu pełną kontrolą Inspekcji Transportu Drogowego. 
 • Wprowadzenie obowiązku wymagania przez załadowcę w Polsce od przewoźników zagranicznych odpowiednich zezwoleń na przewóz ładunków do kraju trzeciego oraz kontrola zezwoleń zagranicznych i systemu dystrybucji zezwoleń poprzez organizacje zrzeszające przewoźników drogowych. Wprowadzenie personalizacji wszystkich wydawanych przez GITD zezwoleń zagranicznych. 
 • Rozwój i udrożnienie dla pojazdów ciężkich szlaków komunikacyjnych przez południową granicę Polski w szczególności przez przejście graniczne w Muszynce. 
 • Wprowadzenie sankcjonowania odbioru odpoczynków długich tygodniowych
  w kabinie kierowcy w szczególności wobec przewoźników zagranicznych wjeżdżających na terytorium RP tylko w celu odbioru odpoczynku.

Dodatkowo uczestnicy konferencji jednogłośnie podjęli decyzję o skierowaniu powyższych postulatów do Premiera Rządu RP oraz właściwych ministrów.

Część oficjalną konferencji zakończyła uroczystość uhonorowania najwyższymi odznaczeniami państwowymi członków naszej organizacji: 

 • Złotym Krzyżem zasługi odznaczeni zostali Andrzej Nowrotek, Piotr Ozimek oraz Wiktorowicz Marek;
 • Srebrnym Krzyżem zasługi odznaczeni zostali: Andrzej Marzec, Dariusz Jamróz oraz Jan Przywara
 • Odznaka Zasłużony dla Transportu RP odznaczeni zostali: Czesław Kozak, Marian Staszczak, Wojciech Rabczak oraz Marian Wójcik.

W imieniu odznaczonych głos zabrał kolega Andrzej Nowrotek, który podziękował za wyróżnienie i zauważanie ciężkiej pracy i zasług odznaczonych. Kolega Nowrotek podkreślił zasługi i oddziaływanie całej społeczności organizacji na sukcesy indywidualne jej członków. 

 

Dyskusje i wystąpienia merytoryczne w czasie konferencji uzupełniane były prezentacjami nowych produktów i usług oferowane przez partnerów konferencji. Zainteresowanie uczestników konferencji wzbudzały liczne wystawy i prezentacje firm: TRIMBLE TRANSPORT, IVECO, UNIMETAL, Q-SERVICE TRUCK, CLASS TRUCKS, PWPW oraz HESTA obsługujących oraz zaopatrujących przedsiębiorców transportu drogowego. 

Konferencję zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, który był muzyczną ucztą duchową i został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie rozmowy i dyskusje przeniosły się na czas uroczystej kolacji w czasie której serwowane były przysmaki kuchni hotelu LITWIŃSKI. 

Gospodarzem konferencji był Pan Piotr Litwiński - Przewodniczący OZPTD.

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD