Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

25.02.2019
Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Dnia 21 lutego br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Przedsiębiorców. W Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców jest już 100 organizacji! Rada zajmuje się m. in. wspieraniem Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowaniem sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP. W skład Rady wchodzą organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. 

Wyniki konsultacji przeprowadzonych w Radzie Przedsiębiorców wpłynęły ostatnio na podjęcie decyzji przez Ministerstwo Finansów. Konsultacje dotyczyły projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, w którym istotny dla przedsiębiorców był § 6 ust. 1 projektu, który wprowadzał obowiązek wystawienia i wydania nabywcy (towaru lub usługi), bez jego żądania, paragonu fiskalnego przed przyjęciem zapłaty należności, bez względu na wybraną przez nabywcę formę płatności. Wprowadzenie w życie tego przepisu wiązałoby się z problemami i utrudnieniami technicznymi, spowodowaniem barier w  prowadzeniu działalności gospodarczej i zwiększeniem kosztów. 

Podczas Zwyczajnego Posiedzenia Rady Przedsiębiorców 21 lutego br. w Warszawie Przedstawiciel Ministerstwa Finansów podziękował za argumenty zgłoszone z Biura Rzecznika i oznajmił, że przepis o wystawianiu paragonu przed płatnością zostanie usunięty z  ministerialnego projektu.

W czasie posiedzenia Rady w imieniu przedsiębiorców transportu drogowego głos zabierał Piotr Litwiński. Przewodniczący OZPTD przedstawił między innymi sprawę zatrudniania cudzoziemców w transporcie drogowym oraz licznych problemów, z tym związanych w szczególności barier i uciążliwości proceduralnych, jakie są przeszkodą w zatrudnianiu kierowców z innych państw. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw podejmie interwencję w tej sprawie w właściwych ministerstwach.  

Rzecznik już wielokrotnie wspierał swoimi działaniami branżę transportową. W wyniku naszych starań Rzecznik interweniował w sprawie wystawiania zaświadczeń A1 oraz wspiera nasze starania o uzyskanie możliwości odzyskiwania przez przedsiębiorców transportowych części akcyzy płaconej w cenie paliwa.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD