Postulaty i wnioski OZPTD 2019

25.09.2019

W dniu września 2019 roku w Tęgoborzu odbyła się doroczna konferencja przewoźników drogowych. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie w przeddzień konferencji, posiedzeniem władz Związku. Obradował Zarząd Główny oraz Rada Przewodniczących Regionów OZPTD. Zebrani poruszyli najważniejsze problemy jakie są przeszkodą w prowadzeniu działalności transportowej oraz sformułowali wnioski do omówienia na konferencji i przedstawienia członkom najwyższych władz. Jako główne problemy negatywnie wpływające na działalność transportową zebrani wskazali: 

 • nadmiar polskich zezwoleń zagranicznych jakie posiadają przewoźnicy innych państw;
 • niższe koszty w tym niższe koszty pracy po stronie przewoźników z Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy;
 • dostęp do zdecydowanie tańszego paliwa oraz brak ograniczenia ilości wwożonego przez wschodnią granicę paliwa (do 200 litrów bez opłaty VAT i Akcyzy);
 • niską skuteczność kontroli ilości paliwa wwożonego w zbiornikach pojazdów wykonujących przejazdy ze wschodu;
 • selektywne stosowanie embarga na wwóz niektórych towarów przez rosyjskie i  białoruskie służby kontrolne;
 • czasochłonne odprawy wjazdowe i wyjazdowe przez wschodnią granicę;
 • ograniczenia przejazdów tranzytowych przez terytorium Federacji Rosyjskiej;
 • brak ciągłości szlaków komunikacyjnych w relacji Polska/Słowacja – niedostosowanie dróg do wykonywania przewozów towarowych - inwestycje po stronie polskiej często pozostają bez działania i poprawy dróg po stronie słowackiej.

Na podstawie omawianych problemów zostały sformułowano i przekazano do władz centralnych:

POSTULATY OZPTD 2019

 • Zmiana sytemu szkolenia okresowego osób wykonujących zawód kierowcy przez wprowadzenie realnego nadzoru nad prowadzonymi szkoleniami oraz wprowadzenie odpowiedzialności podmiotów szkolących za właściwe prowadzenie szkolenia. 
 • Wprowadzenie ułatwień w przyjmowaniu obcokrajowców do wykonywania zawodu kierowcy w polskich firmach– uproszczenie i skrócenie procedur, które obecnie trwają nawet do kilka miesięcy.
 • Udostępnienie całej sieci dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne) dla pojazdów o nacisku 11,5 tony dla dojazdu do miejsc załadunku i rozładunku oraz baz eksploatacyjnych. 
 • Wprowadzenie przepisów umożliwiających zwrot części podatku akcyzowego od paliwa zakupionego na potrzeby wykonywanego transportu oraz ograniczenie wwozu paliwa na terytorium Polski przez przewoźników drogowych w zbiornikach pojazdów do ilości 200 litrów bez opłaty akcyzy i podatku Vat.
 • Zmiana zasad pobierania podatku od środków transportu poprzez wprowadzenie podatku wyłącznie od pojazdu ciągnącego.
 • Budowanie rozwiązań systemowych ograniczających działanie nieuczciwej konkurencji krajowej i zagranicznej oraz likwidacja szarej strefy w transporcie drogowym w szczególności zmiana zasad dopuszczenia do wykonywania transportu pojazdami o dopuszczalnej masie do 3,5 tony oraz objęcie takiego transportu pełną kontrolą Inspekcji Transportu Drogowego. 
 • Wprowadzenie obowiązku wymagania przez załadowcę w Polsce od przewoźników zagranicznych odpowiednich zezwoleń na przewóz ładunków do kraju trzeciego oraz kontrola zezwoleń zagranicznych i systemu dystrybucji zezwoleń poprzez organizacje zrzeszające przewoźników drogowych. Wprowadzenie personalizacji wszystkich wydawanych przez GITD zezwoleń zagranicznych. 
 • Rozwój i udrożnienie dla pojazdów ciężkich szlaków komunikacyjnych przez południową granicę Polski w szczególności przez przejście graniczne w Muszynce. 
 • Wprowadzenie sankcjonowania odbioru odpoczynków długich tygodniowych w kabinie kierowcy w szczególności wobec przewoźników zagranicznych wjeżdżających na terytorium RP tylko w celu odbioru odpoczynku.

Postulaty 2018

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Galicja” w dniu 07 września 2018 roku zorganizowały konferencję dla przewoźników drogowych. Tematem konferencji było zagadnienie – „Polski transport drogowy kontra nowe regulacje ograniczające dostęp do rynku”. Uczestnicy konferencji sformułowali wnioski i postulaty do władz centralnych w oczekiwaniu na przychylną ich analizę oraz realizację.

 1. Reforma systemu szkolenia kandydatów na kierowców zawodowych poprzez wprowadzenie wymogu przygotowania tych osób do kierowania pojazdem powszechnie wykorzystywanym w transporcie międzynarodowym oraz zmiana zakresu szkolenia w zawodzie kierowca-mechanik przez wprowadzenie obowiązku przygotowania absolwenta szkoły branżowej do uzyskania prawa jazdy kategorii „C”.
   
 2. Zmiana sytemu szkolenia okresowego osób wykonujących zawód kierowcy przez wprowadzenie realnego nadzoru nad prowadzonymi szkoleniami oraz wprowadzenie odpowiedzialności podmiotów szkolących za właściwe prowadzenie szkolenia.
   
 3. Wprowadzenie ułatwień w przyjmowaniu obcokrajowców do wykonywania zawodu kierowcy w polskich firmach– uproszczenie i skrócenie procedur, które obecnie trwają nawet do kilka miesięcy.
   
 4. Udostępnienie całej sieci dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne) dla pojazdów o nacisku 11,5 tony dla dojazdu do miejsc załadunku i rozładunku oraz baz eksploatacyjnych.
   
 5. Wprowadzenie przepisów umożliwiających zwrot części podatku akcyzowego od paliwa zakupionego na potrzeby wykonywanego transportu oraz ograniczenie wwozu paliwa na terytorium Polski przez przewoźników drogowych w zbiornikach pojazdów do ilości 200 litrów bez opłaty akcyzy i podatku Vat.
   
 6. Zmiana zasad pobierania podatku od środków transportu poprzez wprowadzenie podatku wyłącznie od pojazdu ciągnącego.
   
 7. Budowanie rozwiązań systemowych ograniczających działanie nieuczciwej konkurencji krajowej i zagranicznej oraz likwidacja szarej strefy w transporcie drogowym w szczególności zmiana zasad dopuszczenia do wykonywania transportu pojazdami o dopuszczalnej masie do 3,5 tony oraz objęcie takiego transportu pełną kontrolą Inspekcji Transportu Drogowego.
   
 8. Wprowadzenie obowiązku wymagania przez załadowcę w Polsce od przewoźników zagranicznych odpowiednich zezwoleń na przewóz ładunków do kraju trzeciego oraz kontrola zezwoleń zagranicznych i systemu dystrybucji zezwoleń poprzez organizacje zrzeszające przewoźników drogowych. Wprowadzenie personalizacji wszystkich wydawanych przez GITD zezwoleń zagranicznych.
   
 9. Rozwój i udrożnienie dla pojazdów ciężkich szlaków komunikacyjnych przez południową granicę Polski w szczególności przez przejście graniczne w Muszynce.
   
 10. Wprowadzenie sankcjonowania odbioru odpoczynków długich tygodniowych w kabinie kierowcy w szczególności wobec przewoźników zagranicznych wjeżdżających na terytorium RP tylko w celu odbioru odpoczynku.
   

Uczestnicy konferencji jednogłośnie poparli sformułowane wnioski oraz uchwalili, że odpowiednie pismo w tej sprawie zawierające postulaty z konferencji zostanie skierowane do Premiera Rządu RP oraz właściwych ministrów.

 


Postulaty 2017

W podsumowaniu konferencji przewoźników drogowych jaka odbyła się w Tęgoborzu dnia 08 września 2017 r sformułowane zostały wnioski i postulaty jakie w imieniu jej uczestników oraz całej branży transportu drogowego przekazaliśmy Panu Wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrom: Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Panu Andrzejowi Adamczykowi, Ministrowi Edukacji Narodowej Pani Annie Zalewskiej oraz Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiecie Rafalskiej.

Postulaty i wnioski OZPTD:

 1. Wypracowanie rozwiązań systemowych dla szkolenia zawodowego kierowców umożliwiających stały dopływ nowych kadr kierowców posiadających uprawnienia do wykonywania tego zawodu, z uwzględnieniem konieczności posiadania przez absolwentów szkół branżowych prawa jazdy kategorii C i C+E.
 2. Likwidacja ograniczeń i barier administracyjnych w zatrudnianiu kierowców zagranicznych w szczególności pilne rozwiązanie sprawy zakazu wystawiania przez ZUS zaświadczeń A1, ograniczające zatrudnianie cudzoziemców do wykonywania transportu międzynarodowego.
 3. Podjęcie kierunkowej decyzji w sprawie zasada i warunków pracy kierowców w tym pilne określenie warunków technicznych dla kabin sypialnych w samochodach ciężarowych.
 4. Rozwój sieci drogowej umożliwiającej sprawne przemieszczanie się pojazdów ciężarowych z zachowaniem ciągłości szlaków drogowych o nacisku osi do 11,5 tony oraz umożliwienie dojazdu takim pojazdom do bazy eksploatacyjnej - miejsca stałego postoju w firmie oraz miejsc załadunku i rozładunku bez względu na rodzaj drogi i jej dopuszczalne naciski.
 5. Podjęcie działań w celu wyłączenia z ruchu południowej jezdni drogi A18 z uwagi na jej bardzo zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na jezdni północnej.
 6. Likwidacja zatorów płatniczych oraz ograniczenie oszustw podatkowych zleceniodawców usług poprzez zmianę zasad płatności podatku VAT – płatnego dopiero od faktur zapłaconych.
 7. Uruchomienie zwrotu części akcyzy od paliwa kupowanego przez przewoźników drogowych na potrzeby wykonywanego transportu oraz ograniczenie wwozu na terytorium Polski przez przewoźników drogowych paliwa w zbiornikach pojazdów do ilości 200 litrów bez opłat celnych i podatków.
 8. Zmiana zasad pobierania podatku od środków transportu poprzez wprowadzenie wyłącznie podatku od pojazdu ciągnącego.
 9. Budowanie rozwiązań systemowych ograniczających działanie nieuczciwej konkurencji krajowej i zagranicznej oraz likwidacja szarej strefy w transporcie drogowym.
 10. Wprowadzenie obowiązku wymagania przez załadowcę w Polsce od przewoźników zagranicznych odpowiednich zezwoleń na przewóz ładunków do kraju trzeciego oraz kontrola zezwoleń zagranicznych i systemu dystrybucji zezwoleń poprzez organizacje zrzeszające przewoźników drogowych.
 11. Wprowadzenie w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów - warunków technicznych dla przyczepy bez stałego sprzęgu z pojazdem ciągnącym stosowanych do przewozu drewna dłużycowego oraz elementów elektrowni wiatrowych.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego wyraża pełne wsparcie dla wszelkich działań, które pozwolą utrzymać kondycję i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku unijnych usług transportowych.

 

Pismo do Premiera Morawieckiego - postulaty OZPTD

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD