Obowiązek wykonania okresowego badania technicznego, a dobra reputacja przewoźnika.

Brak aktualnego okresowego badania technicznego pojazdu jest najczęstszym powodem do nałożenia kary na przewoźnika wykonującego przewóz takim pojazdem. Następnie z mocy prawa organ kontrolny z urzędu wszczyna postępowanie w zakresie spełnienia wymogu posiadania dobrej reputacji przez przewoźnika.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, każdy pojazd samochodowy oraz przyczepa, z wyjątkiem przyczepy lekkiej, podlega badaniom technicznym, które są obowiązkowym warunkiem uczestniczenia pojazdu/zespołu pojazdów w ruchu drogowym. 

Okresowe badanie techniczne pojazdu ciężarowego, przyczepy, naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony należy przeprowadzać co roku, najpóźniej w dniu wskazanym w dowodzie rejestracyjnym. Obowiązek regularnego przedstawienia pojazdu do przeprowadzania okresowego badania technicznego ciąży bezpośrednio na właścicielu/użytkowniku, w szczególności uwadze Państwa polecam wykonywanie takich badań przez uprawnioną stację kontroli pojazdów. Ponadto, w firmie transportowej zasadnym jest włączenie do realizacji tego obowiązku jako osoby kontrolującej upływ terminu badania, zarządzającego transportem oraz kierowcę pojazdu.

Należy pamiętać, że wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego jest klasyfikowane jako najpoważniejsze naruszenie (NN) w następstwie popełnienia, którego organ1, który wydał zezwolenie przewoźnikowi, wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji.

Dlatego niedopełnienie wspomnianego wyżej obowiązku naraża przedsiębiorcę nie tylko na karę finansową2, lecz co najważniejsze może skutkować utratą dobrej reputacji przewoźnika, czego bezpośrednią konsekwencją jest zawieszenie bądź odebranie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, jak również cofnięcie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych osobie zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego przypomina i zaleca swoim Członkom oraz wszystkim przewoźnikom zastosowanie w przedsiębiorstwie prewencyjnych rozwiązań w celu zapobiegania powstaniu tego ewentualnego naruszenia. Do takich rozwiązań można zaliczyć: 

  1. Opracowanie i wdrożenie w firmie formularza wyjazdowego – wypełniając taki formularz kierowca przed wyruszeniem w trasę potwierdza kompletność dokumentów przewozowych, stan techniczny i wymagane wyposażenie pojazdu jego sprawność oraz ważność badań technicznych pojazdu;
  2. Sprawowanie kontroli terminów przeglądów technicznych pojazdów przez różne komórki/działy firmy np. dyspozytor, zarządzający transportem, dział techniczny, dział rozliczeń czasu pracy kierowców itp. 
  3. Przeprowadzanie okresowo dodatkowych szkoleń/instruktarzy kierowców w zakresie prawidłowej organizacji pracy i warunków przewozowych. 

Zastosowanie wyżej wymienionych rozwiązań oraz każdego innego sposobu lub procedury nadzoru nad przestrzeganiem terminu badań technicznych floty pozwoli Państwu minimalizować ryzyko zaistnienia naruszenia. Ponadto koszty związane z zastosowaniem zaproponowanych rozwiązań są znacząco mniejsze niż wysokość ewentualnej kary finansowej oraz koszty obsługi prawnej w procesie odwoławczym bądź ewentualnym postępowaniu sądowym o cofnięcie dobrej reputacji.

 

Odnośniki:

1. Główny Inspektor Transportu Drogowego, Prezydent miasta na prawach powiatu, Starosta.
2. Obecnie wysokość kary pieniężnej nakładanej na podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego wynosi od 50 złotych do 12 000 złotych za każde naruszenie. Natomiast zarządzający transportem, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 złotych do 2000 złotych za każde naruszenie.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD